Burgerparticipatie

Participatie gaat verder dan burgers de indruk geven dat ze mee mogen beslissen.

  1. In heel wat West-Europese democratische landen wordt de roep naar burgerparticipatie steeds groter. Initiatieven van onderuit voeden steeds vaker diverse processen van democratische vernieuwing. Samen met burgers en het middenveld wil ook Groen de relatie tussen burger en overheid actualiseren. We willen ruimte creëren voor inspraak, participatie, co-creatie en –beheer en partnerschappen ontwikkelen met burgercollectieven. Zo kan de expertise van burgers worden gevalideerd in beleidvoering en daarmee samenhangende beleidsinvesteringen.
  2. Groen wil luisteren naar wijkcomités, adviesraden en verenigingen. Voor Groen zijn ze meer dan schaamlapjes om participatie te verantwoorden. De indruk ontstaat dat adviesraden en verenigingen soms monddood worden gemaakt. Advies is voor Groen geen noodzakelijk kwaad maar een verrijking om gedragen en kwalitatieve beslissingen te nemen. Groen wil op deze manier experimenteren met nieuwe vormen van participatieve democratie.
  3. Burgers (al dan niet gegroepeerd in wijkcomités of verenigingen) moeten de mogelijkheid krijgen om vragen te stellen of voorstellen te formuleren tijdens het vragenuurtje van de gemeenteraad. Op die manier zullen meer inwoners rechtstreeks bij de besluitvorming worden betrokken. Het vermijdt ook jarenlang politiek getouwtrek en partijpolitieke recuperatie. Uiteraard blijft het de gemeenteraad die beslist, waarna het College van Burgemeester en Schepenen de uitvoering garandeert.
  4. Omdat te veel beleidsdomeinen onderbelicht blijven, wil Groen dat adviesraden in ere worden hersteld en vanuit de administratie de nodige ondersteuning krijgen. Op die manier wil Groen bijdragen aan een participatieve democratie op alle grote beleidsdomeinen. De samenstelling van de adviesraden is niet gericht op politieke vertegenwoordiging maar op expertise van betrokken burgers. De voorzitters van de adviesraden geven toelichting in de gemeenteraadscommissies en een uitgebracht advies verdient binnen twee maanden een uitvoerig gemotiveerd antwoord.

Concrete voorstellen ‘burgerparticatie’

  • Elke burger moet een vraag kunnen stellen aan de gemeenteraad en alle fracties in de gemeenteraad moeten de kans krijgen om hun standpunt met betrekking tot deze vraag officieel kenbaar te maken.
  • Groen wil dat de Aalsterse gemeenteraad via livestream (video) wordt uitgezonden en is van mening dat alle burgers deze opname moeten kunnen beluisteren ‘on demand’.