Cultuur

Cultuur moet divers zijn, voor en door alle Aalstenaars, en de stad moet dat faciliteren.

 1. Aalst is als centrumstad met een sterke identiteit, een vrolijk kritisch karakter en een stijgend aantal inwoners, gebaat met een mensgericht en transformatief cultuurbeleid. Het stadsbestuur bepaalt de cultuur niet maar detecteert wat leeft, zoekt middelen en faciliteert. Een cultuurbeleid moet vertrekken vanuit de mensen, niet vanuit de strategische doelstellingen van bedrijven of individuen. In deze sfeer kunnen nieuwe dingen worden geabsorbeerd en omarmd, vindt diversiteit een plek en wordt de beeldvorming van een stad gezamenlijk bepaald. Een diversere bevolking heeft nood aan een diverser aanbod van muziek, film, theater, … het ganse jaar door. Cultuur en kunst brengen mensen samen.
 2. Groen omarmt Aalsterse verenigingen en hun initiatieven. De stad Aalst moet ruimte bieden om ideeën en initiatieven van burgers mogelijk te maken. Ze biedt verenigingen en culturele initiatieven de fysieke ruimte die nodig is om zich op cultureel vlak te kunnen ontplooien. Groen wil het volledige culturele aanbod de nodige zichtbaarheid geven bij geïnteresseerde burgers. De cultuurraad wordt zo divers mogelijk samengesteld, professioneel ondersteund en hun adviezen worden vertaald in beleidskeuzes en realisaties.
 3. Groen wil dat alle burgers meer worden betrokken bij artistieke projecten. We vragen meer ruimte voor burgerparticipatie in kunstprojecten. Heel wat Aalstenaars leveren op hun manier een bijdrage aan kunstbeleving en presentatie. Ze moeten hierin veel meer ondersteuning en appreciatie krijgen van het stadsbestuur. De stad Aalst kan een creatieve locatie realiseren waar kunstenaars, artiesten en mensen met frisse ideeën welkom zijn.

Aalst moet zijn erfgoed en zijn diversiteit omarmen en tonen.

 1. Het materieel en immaterieel erfgoed uit het verleden geeft mee betekenis aan het heden. Daarom willen we erfgoed niet alleen optimaal bewaren en beschermen, maar zeker actief ontsluiten en publiek toegankelijk maken. Wij willen de stadsarcheologen en stedelijke monumentenzorgers actief betrekken bij die vergroting van het maatschappelijke draagvlak. Ze krijgen daartoe de nodige ruimte voor onderzoek, inventarisatie en documentatie.We willen de samenwerking tussen musea versterken en hen uitdagen om buiten de museummuren actief te zijn.
 2. We willen meer aandacht en zichtbaarheid geven voor het erfgoed van de diverse gemeenschappen in onze stad en zullen onze erfgoedmusea daar extra toe uitdagen.
 3. Heemkundige kringen moeten blijvend ondersteund worden voor hun bijdrage tot het verzamelen, bewaren, onderzoeken en ontsluiten van materieel en immaterieel erfgoed. We dragen er zorg voor dat ook het Aalsters dialect in de kijker komt.

Evenementen in de publieke ruimte versterken sociale dynamiek en geven Aalst een eigentijds gezicht.

 1. UTOPIA is naast een bibliotheek ook een forum waar cultuur, kunstonderwijs, levenslang leren, sociale ontmoeting, kunstbeleving elkaar vinden. Deze centrale bibliotheek heeft alle moderne troeven in handen. Groen wil deze dynamiek ook naar de wijkfilialen brengen met specifieke aandacht voor jongeren en kinderen. Door de filialen juist in te planten in de verschillende wijken en deelgemeenten willen we de buurtbetrokkenheid en verbinding met de lokale gemeenschappen nog meer versterken.
 2. De vele evenementen op onze pleinen, in onze parken, straten en wijken scheppen een ambiance en een levendigheid in de stad die heel wat inwoners en bezoekers bijzonder weten te charmeren. Wanneer we ervoor zorgen dat deze evenementen ook inzetten op duurzaamheid, kindvriendelijkheid, toegankelijkheid en diversiteit kunnen ze de uitstraling van Aalst versterken. We streven naar een evenwicht tussen een levendige en leefbare stad door evenementen over genres heen optimaal te spreiden in tijd en ruimte. Louter commerciële initiatieven worden beperkt in aantal. Kwaliteit heeft voorrang op kwantiteit. Evenementen op het openbaar domein zijn bij voorkeur gratis.
 3. Kunst en cultuur leiden tot gedeelde ervaringen van mensen met verschillende afkomst, religie, achtergrond, financiële draagkracht of leeftijd. De publieke ruimte speelt hierin een belangrijke rol. Kunst op straat, niet enkel in het stadscentrum maar ook in de deelgemeenten en wijken, maakt onbevangen en toevallige ontmoetingen mogelijk. Het gaat hierbij niet alleen om beeldende kunst, maar evenzeer om podiumkunsten en nieuwe kunstvormen zoals mediakunst, lichtkunst of ‘streetart’. Door in aanraking te komen met kunst en cultuur komen meer talenten uit verschillende culturen tot bloei. Talenten die we in de toekomst hard nodig hebben.
 4. Groen erkent het belang van het Aalsters Carnaval als cultureel erfgoed. We zijn voorstander van een ecologisch verantwoorde aanpak en we pleiten voor energiezuinige generatoren. Volgens Groen is de numerus clausus bij de losse groepen een aanslag op de creativiteit van Aalstenaars en daarom willen we hiervan afstappen. We pleiten ook voor de voortzetting van de werking van het feestcomité.

Concrete voorstellen ‘cultuur’:

 • Groen wil transparante afspraken en een snelle afhandeling van aanvragen bij het evenementenloket.
 • Groen wil een Aalsters Museum waarin enerzijds aandacht is voor de geschiedenis van het Aalsters Carnaval en anderzijds plaats is voor kwalitatieve periodieke tentoonstellingen.
 • Aalst heeft een aantal grote acteurs voortgebracht. Groen vindt dat een Jaarlijks Aalsters Fimfestival onze stad ook op dit vlak op de kaart moet zetten.