Klimaat

Meer groen omdat het gezond is en gelukkig maakt.

 1. De stad Aalst trekt steeds meer mensen aan. We moeten ervoor zorgen dat onze stad voor iedereen leefbaar en aantrekkelijk is en kan blijven. Natuur en groen spelen daar een essentiële rol in. Meer natuur heeft een positief effect op onze fysieke en mentale gezondheid. Zo is wetenschappelijk bewezen dat mensen gelukkiger worden wanneer ze in een groene buurt leven. Daarom willen we aantrekkelijk groen op wandelafstand voor elke Aalstenaar, zowel in het centrum als in de deelgemeenten. Mensen kunnen er elkaar ontmoeten, kinderen kunnen er uitwaaien en ravotten, ouderen kunnen er een frisse neus halen, ... Bovendien dragen we op die manier bij tot de biodiversiteit; de rijkdom van planten en
  dieren.
 2. Bomen en groen zorgen voor gezondere lucht in onze omgeving. Zo kan groen langs drukke wegen, mits een correcte inplanting, fijn stof capteren en de luchtkwaliteit voor de omliggende woonwijken aanzienlijk verbeteren. De aanwezigheid van voldoende groen en water zorgen bovendien voor afkoeling. Ze zijn een betere keuze dan airco’s en ventilatoren. Door de keuze voor groen in plaats van beton zetten we ook in op betere infiltratie van regenwater en verminderen we de kans op wateroverlast. Water moet opnieuw een prominente plaats krijgen in de stad. Het zorgt ook voor heel wat sfeer en gezelligheid.
 3. Vele bomen samen maken een bos en bossen zijn broodnodig. Het zijn unieke biotopen die dus verschillende functies vervullen. We moeten – daar waar mogelijk – bomen, bossen, parken, volks-, geveltuintjes, e.a. uitbreiden zodat alle
  Aalstenaars ten volle kunnen genieten van de voordelen ervan. Privégroen kan mits goede afspraken ter beschikking worden gesteld van omwonenden.
 4. Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers. Je vindt ze overal: op het platteland, in een dorpskern of verkaveling, zelfs in de stad. Verhard of onverhard, breed of smal: een trage weg kan alle vormen aannemen. Ons land ligt bezaaid met trage wegen. Samen vormen al die veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, vroegere treinbeddingen, holle wegen, bospaden en doorsteekjes een dicht netwerk waar zachte weggebruikers graag fietsen en wandelen. In plaats van de slechte praktijk van trage wegen te laten verdwijnen wil Groen net inzetten op het vervolledigen (en creëren) van een netwerk van trage wegen en zo bv. een veilig alternatief traject bieden voor schoolgaande kinderen. Om nog te zwijgen over de ecologische en recreatieve waarde ervan.

We gebruiken niet meer energie dan nodig.

 1. Energie is kostbaar en we mogen er niet kwistig mee omspringen. De stadsinfrastructuur moet maximaal energie-efficiënt en - waar mogelijk - energieneutraal zijn. De stad kan de nodige fondsen voorzien om de burger te ondersteunen wanneer deze haar voorbeeld volgt om energie-efficiënte en neutrale woningen te realiseren. Ook als het gaat over groendaken en geveltuinen moet de stad uitblinken en haar bewoners aanzetten om haar voorbeeld te volgen.
 2. De stad kan ook scholen en (jeugd)verengingen motiveren om hun infrastructuur groener en klimaatneutraal te maken door ze financieel te ondersteunen bij het plaatsen van energiezuinige installaties en groene speelinfrastructuur. Er kunnen allerlei initiatieven worden genomen om kinderen het belang te doen inzien van de zorg voor onze planeet. Bestaande educatiecentra kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.
 3. De huidige coalitie heeft geen visie m.b.t. windenergie. Dat werd onlangs bij de vergunningsaanvraag van Aspiravi nogmaals pijnlijk duidelijk. De stad moet kleur bekennen en aangeven waar windmolens wél kunnen. Groen herinnert het stadsbestuur eraan dat zij een ambitieus klimaatplan hebben goedgekeurd, maar dat de doelstellingen voorlopig verre van gehaald worden. Zonder windenergie wordt dat quasi onmogelijk.
 4. Een Aalsters klimaatplan moet erop gericht energiegebruik in al zijn aspecten te beperken tot een minimum. Dat kan gaan van het zorgen voor een degelijke fietsinfrastructuur, het promoten van lokale handel, verstandig subsidiëringsbeleid ten voordele van energieefficiëntie tot de verplichting om bijvoorbeeld winkeldeuren in de winter gesloten te houden. De stad moet er ook bijzondere aandacht voor hebben dat mensen die het minder breed hebben, ook kunnen genieten van gezonde producten en van goed geïsoleerde huizen. De klimaattoets moet ervoor zorgen dat er voor elke beleidsbeslissing wordt nagegaan of ze niet in strijd is met de klimaatdoelstellingen van de stad.

We maken van Aalst een fiets- en wandelstad en weren zoveel mogelijk auto’s en vrachtverkeer uit de kernen.

 1. Ook beleidsbeslissingen op het vlak van mobiliteit moeten de klimaattoets doorstaan. We kiezen voor meer fietsen en minder auto’s. Dat zorgt voor vlot en veilig verkeer. Denken we maar aan de verkeerschaos en de daarbij horende onveiligheid nabij onze scholen. Om nog maar te zwijgen van de ongezonde lucht die we daar inademen. De stad moet resoluut kiezen voor veilige fietsinfrastructuur en auto’s en vrachtvervoer maximaal weren uit de stad. Meer straten in de binnenstad worden permanent of op bepaalde uren autovrij.
 2. Groen wil dat het STOP-principe wordt gebruikt bij slimme inplanning van mobiliteitsbeleid, waarbij de prioriteit eerst naar Stappen, dan Trappen (fiets), vervolgens Openbaar vervoer en dan pas naar Personenwagens gaat. Het principe is de leidraad voor o.a. het Vlaamse mobiliteitsbeleid, omdat blijkt dat meer dan de helft van de verplaatsingen met de wagen op korte afstanden gebeurt, die even goed te voet of met de fiets afgelegd kunnen worden. Tot vandaag blijkt dat in Aalst de auto op de eerste plaats komt: investeringen in openbaar vervoer of fietsinfrastructuur blijven beperkt en zijn het eerste slachtoffer van besparingen. Groen wil daarin een omslag maken.

We vermijden afval en gebruiken het maximaal opnieuw als grondstof.

 1. In een circulaire economie wordt afval hergebruikt als nieuwe grondstof. Dit betekent winst voor milieu, gezondheid, sociaal beleid, tewerkstelling. Aalst moet ook een draaischijf worden van de hergebruik-, herstel- en deeleconomie. Delen en ruilen zijn immers het nieuwe ‘hebben’. Op die manier verkleinen we onze ecologische voetafdruk en stellen we de toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen veilig.
 2. We sensibiliseren burgers om afval te voorkomen en hanteren het principe van ‘de vervuiler betaalt’. Wie het financieel moeilijk heeft (sociaal), krijgt een financiële tegemoetkoming in de afvalkosten. We plaatsen slimme vuilnisbakken en gebruiken motivatietechnieken om sluikstorten en zwerfvuil tegen te gaan. We ondersteunen verpakkingsarme winkels en verbannen plastic zakjes op markten. We ondersteunen afvalarme en duurzame evenementen (o.a. geen wegwerpbekers). We stimuleren en ondersteunen de lokale kringloop- en deeleconomie: repair cafés, weggeefwinkels en de vele deelinitiatieven.

We gaan spaarzaam om met water en zorgen dat water zijn natuurlijke weg kan volgen.

 1. Water is kostbaar. We gaan er op een zuinige manier mee om. In publieke infrastructuur gebruiken we geen drinkwater om planten te besproeien, voor fonteinen of om wc’s door te spoelen. We vangen opgepompt water van infrastructuurwerken op en we recupereren de warmte van ons afvalwater (riothermie).
 2. Water moet een plek krijgen in het centrum van de stad en in de dorpskernen. Dit kan door het zichtbaar maken van historische waterlopen in het stadscentrum of ontmoetingsplaatsen te creëren langs de Dender. Ook dit zorgt voor meer gezelligheid en maakt van Aalst een toeristische trekpleister.
 3. Het regent steeds vaker heel hard. Dit veroorzaakt schade. Dat komt vooral omdat de stad verhard is met gebouwen, asfalt en tuinen met tegels. Er gaat geen druppel doorheen. Om wateroverlast te voorkomen zorgen we ervoor dat water traag wordt afgevoerd via wadi’s, doorlaatbare parkings, bufferbekkens langs wegen en pleinen, daktuinen, een regenton in de tuin, geveltuintjes, straten die water doorlaten, ...

Concrete voorstellen ‘klimaat’:

 • Groen wil elk jaar minstens 5 ha bos realiseren en hiervoor de nodige financiële middelen voorzien. Dit betreft voornamelijk uitbreiding van o.a. Wijngaargdpark, Gerstjens, Kluisbos,… Groen wil een park, een bos, openbaar groen, … op 300 meter van elke woning.
 • Groen wil een Aalsters windplan dat duidelijk aangeeft waar windmolens wel en niet mogen worden geplaatst. Daarover dient het stadsbestuur eerst in overleg te gaan met burgers.
 • Met Aalst Rainproof wil Groen de stad bestand maken tegen hevige buien. Dit doen we samen met bewoners, bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Sterker nog: Rainproof wil het gratis regenwater niet afvoeren, maar juist gebruiken.
 • Groen wil een volledige uitvoering van het initiële kwalitatieve klimaatactieplan. Momenteel wordt zelfs maar een fractie uitgevoerd van het plan dat nu – na afroming binnen de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen – op tafel ligt.