Deputatie vernietigt milieuvergunning voor internationale jumping

03 December 2012

Persbericht Raldes vzw - Aalst, 30 november 2012 Deputatie vernietigt milieuvergunning voor internationale jumping Na 154 bezwaarschriften van omwonenden en een beroep van de vzw Raldes heeft de Deputatie van de provincie Oost Vlaanderen met een besluit van 22 november 2012 de milieuvergunning voor de internationale jumping die doorging van 6 tot 10 juni 2012 op de terreinen aan de Zandberg te Aalst alsnog vernietigd.

Hoewel het College van Burgemeester en Schepenen de voor een termijn van 20 jaar gevraagde milieuvergunning eveneens terecht had geweigerd, verleende het College tegelijkertijd ook een tijdelijke vergunning voor een termijn van 5 dagen, om op die wijze de internationale jumping toch mogelijk te maken. Die vergunning heeft de Deputatie nu alsnog vernietigd omdat de vergunning op verschillende punten niet in overeenstemming is met de geldende milieunormen.

De kritiek van de Deputatie is van die aard dat het in de toekomst zou moeten uitgesloten zijn om nog massaevenementen zoals de internationale jumping op die wijze op de terreinen aan de Zandberg te vergunnen. De Deputatie baseert zich op volgende punten om de door het College van Burgemeester en Schepenen verleende milieuvergunning te vernietigen (zie pag. 21 van het besluit):·

  • Het terrein is gelet op de ligging ervan niet geschikt om massa-evenementen te organiseren op een wijze  zoals aangevraagd: vergaande maatregelen ter bescherming van de bodem en vegetatie dringen zich op. Ook is geluidshinder een terugkerend probleem voor de bewoning in de omgeving. Voor zover in de toekomst nog nieuwe jumpingactiviteiten worden toegelaten, dan dient dit te gebeuren via een meer structurele aanpak (cf. "Masterplan") en één 'exploitant' om een kakafonie aan vergunningsaanvragen te voorkomen.
  •  Een permanente vergunning noodzaakt de verwerving van een bouwvergunning (parkeerplaatsen, eventuele vaste infrastructuur....). ·
  • Het gebruik van een deel van het terrein als parking heeft een nefaste invloed op de plaatselijke biodiversiteit en is in strijd met de bepalingen van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu: volgens art. 7 §1,5° en bijlage V van het besluit van de  Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu geldt een verbodsbepaling tot het wijzigen van de, vegetatie. De bodemverdichting door de zware vrachtwagens met kans op vernietiging van de vegetatie in het brongebied is reëel.
  • Het gebruik van het bebost gedeelte van het terrein als parking is niet verenigbaar met de bepalingen vanhet Bosdecreet.
  •  Volgens art. 14 van het Bosdecreet is er in bossen en op boswegen geen enkele vorm van gemotoriseerd verkeer toegelaten (behalve om technische redenen zoals onderhoud en exploitatie, of wanneer dit verkeer noodzakelijk is, voor het beheer en de bewaking, voor de veiligheid van de bezoekers en in de door een toegankelijkheidsregeling of een bosbeheerplan vastgestelde bijzondere omstandigheden).
  • Met betrekking tot de vergunningsvoorwaarden, zoals opgelegd in de door het College van Burgemeester en Schepenen afgeleverde vergunning, dient gesteld dat deze niet volledig werden nageleefd of dat de opgelegde voorwaarden voor een dergelijke activiteit niet realistisch zijn en bijgevolg gewoonweg niet kunnen worden nageleefd.

Samengevat zijn er fundamentele problemen met de parking voor personenwagens in bosgebied die onherstelbare schade toebrengt aan de natuur.

Die problemen kunnen niet worden geremedieerd, zodat het uitgesloten is dat de betreffende percelen in de toekomst nog als parking voor personenwagens kunnen worden gebruikt.  Maar er zijn even grote problemen met de parking voor vrachtwagens die volgens de resultaten van het uitgebreid geluidsonderzoek uitgevoerd door de provinciaal milieudeskundige niet kan worden uitgebaat zonder onaanvaardbare geluidshinder voor de omwonenden.

Ook het gebruik van stalen platen om verzakkingen van vrachtwagens in de zachte weidebodem te voorkomen wordt door de deskundige scherp veroordeeld omwille van de zeer hinderlijke impulsgeluiden die ontstaan bij het terugklappen van de platen als er vrachtwagens over rijden. Om nog activiteiten op het terrein mogelijk te maken is ook minstens permanente infrastructuur nodig waarvoor een voorafgaande bouwvergunning nodig is. Er is ook één exploitant nodig zodat een werkwijze met kortlopende vergunningen met telkens een andere exploitant uitgesloten is.

De werkwijze van het College om voor ieder evenement telkens voor enkele dagen een tijdelijke vergunning te verlenen heeft het afgelopen jaar immers geleid tot een echte kakafonie van milieuvergunningsaanvragen met telkens nieuwe openbare onderzoeken.

Samen met de omwonenden rekent de vzw Raldes erop dat er met het besluit van de Deputatie een eind komt aan de tijdelijke vergunningen met niet realistische voorwaarden en zodat onaanvaardbare hinder voor de omwonenden en onherstelbare schade aan de natuur wordt voorkomen.

De beboste percelen palend aan het Kluisbos moeten in de toekomst in ieder geval van verder gebruik als parking worden uitgesloten. Op de percelen met het hippisch centrum (de paardenvilla) kunnen slechts activiteiten worden toegelaten binnen de perken van een daartoe verleende bouwvergunning en milieuvergunning. Het vergunnen van massa-evenementen met respect voor de geldende milieunormen is daarbij op basis van de gegevens van het Deputatiebesluit echter nagenoeg uitgesloten.

Raldes vzw

Meer info: ongunstig advies provinciale mielieuvergunningscommissie

Bijlage: besluit Deputatie 22 november 2012