Gelijke kansen en diversiteit

Diversiteit is een niet evidente rijkdom waar we samen moeten aan werken.

 1. Groen wil samenleven positief stimuleren en tegelijk samenlevingsproblemen daadkrachtig en gericht aanpakken. 'Verbinding' is daarbij het sleutelwoord. Problemen los je samen op. Uitdagingen ga je samen aan. Daartoe kunnen interculturele bemiddelaars worden ingezet zodat de eigenheid van elke gemeenschap wordt gerespecteerd. Lokaal integratiebeleid maak je ook samen met je inwoners. Het lokaal bestuur moet initiatieven ondersteunen (bv. via vorming) die integratie en interculturele samenwerking tot doel hebben. We ondersteunen drempelverlagende sportieve of culturele initiatieven, jeugdbeweging, ouderenwerking, buurtfeesten,… waar mensen van verschillende achtergronden elkaar kunnen ontmoeten.
 2. Groen wil dat het spreken van Nederlands op alle mogelijke manieren wordt gestimuleerd maar dat er tegelijk respectvol wordt omgegaan met anderstaligheid. Via laagdrempelige initiatieven kunnen nieuwkomers Nederlands oefenen en tegelijk informatie krijgen over lokaal beleid. In een overgangsfase kunnen tolken een belangrijke rol spelen. We voorzien in voldoende en voldoende gedifferentieerde mogelijkheden om de Nederlandse taal te leren. Inburgeringscursussen, taallessen en opleidingen sluiten zoveel als mogelijk aan op de concrete leefsituatie van mensen.
 3. Scholen moeten een weerspiegeling worden van de samenleving. Groen wil Aalsterse scholen ondersteunen die diversiteit uitademen en gelijke kansen hoog in het vaandel dragen. Elke leerling moet ongeacht zijn/haar school of achtergrond, dezelfde kansen aangeboden krijgen. De stad moet initiatieven nemen om de sociale mix in de Aalsterse scholen te bewerksteligen. Daarbij kunnen brugfiguren een belangrijke rol spelen.

We maken een erezaak van antidiscriminatie en antiracisme.

 1. De stadsdiensten moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Zij moeten er een erezaak van maken dat iedereen op een vriendelijke en professionale manier een correcte dienstverlening krijgt. Groen streeft naar actief pluralisme en gelooft in dialoog. Het stadsbestuur moet gestructureerd in eerlijke en gelijkwaardige dialoog gaan met vertegenwoordigers uit het middenveld en diverse gemeenschappen.
 2. Groen wil dat Aalst zich solidair en gastvrij opstelt ten opzichte van asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden. In het bijzonder voor zwangere vrouwen zonder wettig verblijf voorzien we kwalitatieve medische zorgen, voor en na de bevalling. De rechten van minderjarigen, ook al hebben ze geen verblijfspapieren, moeten overeenkomstig het VN-kinderrechtenverdrag, gegarandeerd blijven. Daarom ondersteunen we organisaties die zich hun lot aantrekken.

Wat goed is voor mensen met een handicap is goed voor iedereen.

 1. De infrastructuur rondom openbare gebouwen, buurthuizen, horecavoorzieningen moet toegankelijk(er) zijn voor personen met een handicap. Bij het zetten van straatmeubilair in publieke ruimtes, aanpassing van voetpaden en inplanting van voorzieningen wordt specifieke aandacht besteed aan voldoende vrije doorgang voor rolstoelgebruikers, slechtzienden en blinden. Groen wil in dit verband een masterplan opmaken in samenspraak met de gebruikers en de doelgroep.
 2. We treffen maatregelen voor gelijke kansen voor beoefening van sport, cultuur en recreatie door mensen met een handicap en zetten verdere acties om verenigingen en clubs te sensibiliseren om een aanbod uit te werken.

De stad Aalst moet een schoolvoorbeeld worden op het vlak van gendergelijkheid.

 1. De stad vervult een voorbeeldfunctie in het doorbreken van traditionele rollenpatronen tussen mannen en vrouwen. Op alle beleidsdomeinen wordt er aandacht besteed aan gender met gelijke kansen voor vrouwen en mannen en voor wie zichzelf niet binnen één van beide categorieën definieert. Als open en tolerante stad kiezen we voor een uitgesproken en geïntegreerde aanpak van discriminatie van holebi’s en transgenders in onze stad.
 2. We bevorderen een gendervriendelijk arbeidsklimaat. We zetten in op het doorbreken van klassieke gendernormen en stereotiepen in onze communicatie en in de beeldvorming. In haar communicatie gebruikt de stad consequent genderneutrale uitdrukkingen. We bewaken de gelijke beloning en promotiekansen voor vrouwen. We zetten in op acties om seksisme en grensoverschrijdend gedrag te bannen.

Concrete voorstellen ‘gelijke kansen en diversiteit’

 • Er moeten quota worden gehanteerd waarbij duidelijk wordt dat de stad diversiteit omarmt. Zo kijken we uit naar een divers politiekorps, een divers ambetenarenkoprs, …
 • Groen wil een actief beleid voeren tegen racisme en discriminatie. Via praktijktesten en initiatieven als ‘mystery shopping’ kan racisme en dicriminatie worden opgespoord en vervolgens aangepakt.
 • Groen wil minstens twee intercultureel bemiddelaars inzetten om culturele gemeen-schappen dichter bij elkaar te brengen.