Groen Aalst programma deel 3: Samenleven in diversiteit

02 Oktober 2012

Samenleven in diversiteit 1/ InleidingGroen bouwt aan een lokale samenleving waar mensen begrip hebben voor elkaar, en de wil opbrengen om samen te leven. Afbrokkelende sociale netwerken, verruwende omgangsvormen en verminderde solidariteit vragen hernieuwde inspanningen van burgers en lokale overheden. Gemeenschapsvorming is geen ouderwetse, maar een heel moderne opdracht. Wij zien het als de taak van de lokale overheid om actief burgerschap te bevorderen. Dat burgerschap houdt in dat mensen zich inzetten voor de publieke zaak en met andere burgers beslissen over wat goed en nodig is voor de samenleving. De overheid geeft daarbij het goede voorbeeld.

De essentie van diversiteit is dat mensen samenleven. Politiek heeft oog voor alle mensen,  ook voor alle minderheden in onze stad.  De vele vormen van migratie, plaatsen de steden voor grote uitdagingen. Voor Groen zijn het middenveld en actieve burgerinitiatieven onmisbare partners. Zij versterken emancipatie en participatie van alle mensen. Groen zet in op een actief beleid voor vrijwilligers om ze groeikansen te geven en maximaal hun rol te laten spelen. Op deze manier kunnen burgers en overheid bouwen aan hun stad.

2/ Samenleven bevorderen

2.1       Groen neemt de problemen die zich stellen in de multiculturele samenleving ter harte. Gemeenschapsvorming gaat niet vanzelf: de Stad moet actief burgerschap bevorderen. Wij zetten alles in het werk om het gesprek tussen de bewoners in de wijken op gang te brengen. Omdat onze samenleving zo divers en zo geïndividualiseerd is geworden, is er nood aan nieuwe formules van gemeenschapsvorming. We willen een ambitieus beleid rond het gebruik van de publieke ruimte.

Investeren in straten en pleinen waar alle mensen zich goed voelen. Dat vergt knappe architectuur en artistieke ingrepen, maar doorslaggevend is de mate waarin bewoners zich vereenzelvigen met 'hun' publieke ruimte en bereid zijn er een stuk verantwoordelijkheid voor te dragen. De inrichting van nieuwe pleinen zoals het Werfplein, Stationsplein en het nieuwe busstation aan de Dr. André Sierensstraat gebeurden zonder overleg met bewoners en doelgroepen zoals ouderen, jongeren, mindervaliden, noch met de horeca. Als je pleinen en straten heraanlegt zonder de bewoners te betrekken, voelen die buurtbewoners zich niet verbonden met die straten en pleinen. De mensen vragen meer groen, comfortabele zitbanken, speelprikkels voor kinderen? Nu zijn de nieuwe pleinen toonbeelden van gemiste kansen.

2.2       Groen wil in  alle wijken en deelgemeenten overleg organiseren rond samen leven. We analyseren problemen en stellen oplossingen voor in samenspraak met ouderen, jongeren, gezinnen, handelaars, gemeentelijke diensten, wijkagenten, wijkverenigingen, scholen enz? Actief inspelen op ieders noden en verzuchtingen over hoe we met elkaar en de openbare ruimte omgaan. Wij willen dat mensen samen plannen maken om samen verantwoordelijkheid te delen voor hun buurt. In Aalst is recent een wijkoverleg gestart op Rechteroever. Groen wil sterk investeren in ontmoetingsavonden, dialoog en discussie.

Daarom lanceren we wijkbudgetten: bewoners en buurtcommités kunnen voorstellen en projecten indienen om de leefbaarheid van hun buurt te verhogen. Wanneer hun project wordt geselecteerd, staan zij mee in voor de realisatie. Zij kunnen begeleid worden door specialisten in samenlevingsopbouw, kunstenaars, trajactbegeleiders, straathoekwerkers. In Aalst bestaat reeds het project 'Kunst in de wijk', er kwam  buurtoverleg over de herbestemming van de pastorieën van Baardegem en Nieuwerkerken. Wijk- en dorpsraden moeten in de volgende zes jaar overal gestimuleerd worden.

2.3       'Letsen' of het opzetten van lokale ruilkringen is een systeem van ruilhandel in goederen en diensten. Het ruilen van diensten en prestaties bevordert het samenhorigheidsgevoel en waardeert de talenten en kwaliteiten van alle mensen. Groen wil dat de stad Lets Oost-Vlaanderen actief steunt en promoot.

2.4       Feesten, festivals en andere evenementen brengen mensen samen. De bedoeling moet zijn om bewoners zo veel mogelijk te betrekken bij de organisatie en om een positieve dynamiek op gang te brengen. Daarom organiseert de stad ook feesten op minder evidente plekken in de stad of deelgemeenten. En feesten kan ook duurzaam: herbruikbare bekers, aanbieden van afvalsorteerpunten, stedelijke affichezuilen,?  De 'Dag van de buren' is bijvoorbeeld een uitgelezen kans om het belang van sociale cohesie te bevorderen.

2.5       Aalst heeft een rijk verenigingsleven en veel mensen doen vrijwilligerswerk in sectoren als cultuur, welzijn, natuur of jeugd. Wij willen dat er in Aalst een vrijwilligersdatabank komt, waar verenigingen zich kunnen voorstellen en ook vacatures plaatsen. Via Denderend Aalst en een jaarlijkse vrijwilligersbeurs kan de stad meer mensen de kans geven zich te engageren en nieuwe initiatieven te ontdekken. We zorgen voor een transparant en eerlijk subsdiebeleid voor verenigingen. Die vragen terecht naar duurzame financiering: ze moeten kunnen plannen op lange termijn en dus niet van project naar project spartelen om te overleven. De stad zorgt ook voor  materiële ondersteuning.

2.6         Groen wil alle bevoegdheden rond "sociale samenhang" bundelen bij één schepen. Onder deze bevoegdheid vallen onder meer participatie, evenementenbeleid, het integratiebeleid, lokaal gelijke kansenbeleid, de ondersteuning van vrijwilligers en het verenigingsleven.

3/ Samenlevingsproblemen oplossen

In elke stad waar mensen dicht bij elkaar leven zijn er samenlevingsproblemen. Om de communicatie en het leefklimaat in de buurt te verbeteren, en wrijvingen tussen burgers op te lossen, moet de stad een conflictbeleid uitwerken, met zowel preventieve als curatieve elementen.

3.1                   Belangrijk is een proactief en oplossingsgericht beleid: wij stimuleren vrijwillige burenbemiddelaars die een beroep kunnen doen op bekwame buurtwerkers en politie. Aalst heeft slechts één straathoekwerker op Rechteroever. Dat vindt Groen veel te weinig voor een stad met 83 000 inwoners.

3.2       De stad zet campagnes op waarbij inwoners gemotiveerd worden om bij te dragen aan een aangenaam samenleven: tegen zwerfvuil, geluidsoverlast, voor hoffelijkheid in het verkeer, ...

3.3       Een nabije en aanspreekbare politie staat borg voor een kwalitatief handhavingsbeleid van het politiereglement.  Met het systeem van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS-boetes) door stadswachten en anderen moet zeer omzichtig omgesprongen worden. Groen bepleit bij minderjarige en meerderjarige overtreders de mogelijkheid tot bemiddeling via de 'bemiddelaar inzake gemeentelijke administratieve sancties' Een boete moet altijd een laatste middel zijn. Gewenst bedrag belonen, werkt beter.  Het GAS-boete beleid tegenover jongeren, moet in overleg met de jeugdraad opgesteld worden.

4/ Onthaal en integratie van nieuwe inwoners

Aalst kent zoals alle steden een zeer diverse instroom van mensen uit vele landen. De globalisering is een feit. Deze nieuwkomers raken niet altijd voldoende betrokken in het buurt- en stadsleven, hoewel ze dat wel willen. De stad moet nieuwe inwoners actief en hartelijk onthalen en in contact brengen met de diensten en het verenigingsleven in de gemeente. We willen op constructieve manier omgaan met anderstalige mensen die nog geen cursus Nederlands konden volgen vanwege de lange wachtlijsten, of die nog maar pas de taal aan het leren zijn. 

4.1       Groen wil een beter onthaalbeleid in Aalst: grote steden moeten de dienst bevolking en andere stadsdiensten versterken via de expertise van de dienst integratie. In Aalst moet het onthaal van nieuwe inwoners meer zijn dan een onthaalmoment in het stadhuis en het uitdelen van een informatiepakket aan 'vreemdelingen'. De bestaande  tolkendiensten (Babel, provincie Oost-Vlaanderen) schakelen we daarbij optimaal in. Het inburgeringstraject voor anderstalige en buitenlandse nieuwkomers zou best langer worden uitgebouwd. Er moet sterker ingespeeld worden op meer informatie over werk, scholing en vrijetijdsbeleving in de stad. Hoogopgeleide nieuwkomers verdienen bijzondere aandacht, want hun expertise wordt dikwijls onderbenut. Bij die secundaire inburgeringstrajecten betrekken we ook Aalstenaars die als vrijwilliger een peter- of meterschap opnemen waar nieuwkomers met vragen terechtkunnen en met wie ze de stad, het cultuuraanbod en het verenigingsleven beter leren kennen.

4.2            Groen Aalst pleit voor meer huiswerkbegeleiding, ondersteuning van ouders, en uitbreiding projecten zoals Taalbubbels (kinderen spelenderwijs Nederlands aanleren) en Babbelonië (samen Nederlands praten en activiteiten ondernemen). De Aalsterse speelpleinwerking tijdens paas- en zomervakantie wordt uitgebreid en opnieuw door de Jeugddienst georganiseerd (i.p.v. uitbesteed). Zo kunnen weer veel Aalsterse jongeren monitoren worden, met bijzondere zorg voor taal en integratie.

4.3            Terecht worden er veel inspanningen verwacht van de inburgeraars, maar ook onze Aalsterse samenleving moet zich inspannen. Integratie is tweerichtingsverkeer, waarbij alle inwoners van de gemeente een rol spelen. Het stadsbestuur kan van inburgering een groter succes te maken door alle inwoners beter te informeren over wat inburgering is en op welke manier iedereen daartoe kan bijdragen. Groen steunt de volgende voorstellen van het AalstersVluchtelingenPlatform.

- In de communicatiekanalen van de stad zoals Denderend Aalst, stadstelevisie, ? worden geregeld nieuwe Aalstenaars aan het woord gelaten, ook verhalen van vluchtelingen en asielzoekers.

- Bestaande evenementen zoals Casa del Mundo en Pikkelingfeesten worden ondersteund om nieuwe en oude Aalstenaars te verbinden.

- De stad voegt nieuwe evenementen toe gericht op ontmoeting met andere culturen, bvb. een wereldmuziekfestival, de Topdag verbinden met een land in de kijker, ontmoetingsavonden rond buitenlandse films en literatuur, tentoonstellingen, ? CC De Werf zorgt voor meer producties die diversiteit uitstralen en werft ook gericht naar die nieuwe doelgroepen.

- Aalst zet zich in voor de campagne "Gastvrije gemeente"van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, naar analogie met de campagne "Aalst Fairtradegemeente"

- De stad activeert projecten om jongeren en volwassenen van andere origine in contact te brengen met jeugdbewegingen, vrijetijdsverenigingen, sportclubs, kunstenacademies, enz ?

4.4       Aalst betrekt actief de verenigingen van etnische culturele minderheden en beschouwt hen als volwaardige gesprekspartners. Zij werken immers aan emancipatie en integratie, dicht bij de mensen. Aalst maakt voldoende middelen vrij om deze verenigingen te ondersteunen in hun werking. Die samenwerking gebeurt met respect voor hun eigenheid en autonomie. In Aalst werkt het overlegplatform 'Plats Divers' onvoldoende goed. Groen Aalst steunt de oprichting van een Raad voor Integratie (RVI). De doelstellingen van die raad zijn:

- migranten,  vluchtelingen, geïnteresseerde burgers en groepen een stem te geven in het lokale beleid. Een forum voor minderheden in de stad.

- bestaande vrijwilligersinitiatieven en verenigingen samenbrengen, stimuleren en steunen.

- creatieve initiatieven en samenwerkingsverbanden bevorderen die de dialoog en de verstandhouding in alle wijken van de stad en in de deelgemeenten ten goede komen.

4.5       De federale wetgeving in verband met gezinshereniging en huwelijksmigratie moet door de ambtenaren van de burgerlijke stand correct, loyaal en naar de geest van de wet worden uitgevoerd. Datzelfde geldt voor de omgang met mensen zonder wettig verblijf: hun basisrechten (dringende medische hulpverlening, op onderwijs en op nachtopvang) worden gegarandeerd.

Het stadsbestuur voorziet een transparant kader dat de bevoegdheden van de ambtenaar van burgerlijke stand duidelijk omschrijft.

Groen wil ook aandacht voor de realiteit van mensen zonder wettig verblijf, die steeds manifester wordt in de grotere steden. Voor deze mensen worden een aantal basisrechten gegarandeerd, zoals het recht op dringende medische hulpverlening, op onderwijs en op nachtopvang.

4.6       Groen pleit voor een taalbeleid met een uitnodigend karakter. Het lokaal bestuur voert in al haar diensten (loketdiensten, gemeentelijk onderwijs, gemeentelijke kinderopvang,?) een taalbeleid dat de kennis van het Nederlands stimuleert, maar tevens respectvol en waarderend omgaat met anderstaligheid en/of meertaligheid. Taalverwerving is een proces van lange adem. Nieuwkomers die het Nederlands nog niet volledig machtig zijn, worden geholpen in hun taalontwikkeling, waarbij het gebruik van hun moedertaal niet wordt verboden. De Aalstenaars nodigen nieuwkomers uit het Algemeen Nederlands te spreken, want het lokale dialect is voor nieuwkomers niet altijd te verstaan.

4.7       Wat opvang van vluchtelingen en asielzoekers in Aalst betreft, onderschrijft Groen de voorstellen van het Aalsters Vluchtelingenplatform.

- de Aalsterse stadsdiensten begeleiden vluchtelingen beter bij het zoeken naar een gezonde en betaalbare woning.

- wanneer vluchtelingen een woning vinden, zorgt de stad voor een vlotte inschrijving.

- het OCMW zorgt voor een snelle regeling van de huurwaarborg en een installatiepremie.

- het OCMW biedt aan vluchtelingen die niet tijdig een woning vinden de kans om ergens voorlopig onderdak te vinden. Bijvoorbeeld door uitbreiding van het bestaande systeem van transitwoningen.

- huisjesmelkers worden streng aangepakt.

- het OCMW informeert de huiseigenaars beter over de status van vluchtelingen en de ondersteuning die het OCMW biedt. Bijvoorbeeld dat het OCMW garant staat voor de huurwaarborg. Ervaring leert dat deze bemiddeling eigenaars over de streep kan trekken.

5/ Succesvol werken aan diversiteit

5.1       Groen wil een progressief diversiteitbeleid realiseren. Zowel de stadsdiensten als ASZ en  politie weerspiegelen in Aalst veel te weinig de diversiteit van de bevolking. Dat geldt ook voor bestuursfuncties binnen de Stad (adviesraden, raden van beheer) als leidinggevende functies binnen het Welzijnsveld zoals Parol, De Loods, Kringwinkel, Steunpunt Welzijn?

Het personeel van de stad, politie, stadsonderwijs, ASZ en het OCMW worden opgeleid om in hun werk vlot om te gaan met diversiteit.

5.2       Groen pleit voor acties om discriminatie tegen te gaan op grond van geslacht, leeftijd, afkomst, seksuele geaardheid, handicap, gezondheid, enz... Het Meldpunt Discriminatie in Aalst mag niet afgeschaft worden, maar krijgt meer middelen en ruimere bekendheid.

Sinds 2008 is het Meldpunt Discriminatie opgenomen in een project van Gelijke Kansen in Vlaanderen. In Aalst kreeg het Meldpunt onderdak bij de dienst Integratie van de stad. Het stelt zijn werking open voor Aalst, Affligem, Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Lebbeke, Lede, Liedekerke en Ninove. Het meldpunt is een middel om ervaringen en signalen van discriminatie te leren kennen. Op basis daarvan worden gepaste acties ondernomen om te bemiddelen, sensibiliseren, eventuele klachten te onderzoeken.

Verder ondersteunt de stad een antidiscriminatiebeleid in de horeca, in de huisvesting, op de woon- en arbeidsmarkt, bij de politie,? De stad beklemtoont daarbij vooral de positieve boodschap dat Aalst een solidaire en verdraagzame stad is waar openheid, respect en waardering moet gelden voor iedereen, warsvan huidskleur, afkomst, religie enz?

5.3       Gelijke kansenbeleid  is ook gericht naar specifieke doelgroepen. Groen bestrijdt discriminatie van vrouwen, mensen met een beperking en holebi's.

Een inclusief beleid voor personen met een beperking vraagt een overtuigend budget. De doelgroep personen met een beperking is zeer divers, net als hun moeilijkheden. Het lokaal bestuur en het OCMW stellen informatie ter beschikking over het gehele zorgaanbod in stad of in de regio. Ook aan de toegankelijkheid van gebouwen en publieke ruimte kan nog heel wat verbeteren. De gemeentelijke dienstverlening moet toegankelijk zijn voor mensen met een beperking (b.v. website toegankelijk voor personen met een visuele handicap, informatie op maat, opleiding van onthaal- en loketmedewerkers...).  Elk nieuw project moet getoetst worden aan de toegankelijkheid voor mindervaliden. Dus geen flaters  meer zoals een nieuw sociaal huis bouwen zonder lift of ontoegankelijke trappen aanleggen op het nieuwe Werfplein.

5.4             Op vlak van genderbeleid kiest Groen voor meer vrouwen op sleutelposities in de gemeentelijke besluitvorming en ijveren we voor een vrouwvriendelijk aanbod voor sport, cultuur en vrije tijd. We zetten ook het probleem van geweld op meisjes en vrouwen op de lokale agenda. Zowel bij jongeren, scholen, verenigingen als gezinnen maken we geweld in relaties bespreekbaar. De psychosociale hulpverlening aan de slachtoffers, daders en hun families wordt verder uitgebreid. De stad werkt samen met de aanspreekpunten van de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW). De lokale politie treedt kordaat op tegen geweld op vrouwen en zorgt voor een adequaat onthaal voor slachtoffers.

5.5       Holebi's en transgenders  hebben het nog steeds niet gemakkelijk om uit te komen voor hun seksuele geaardheid of gender-identiteit. Vandaar het belang van een lokaal LGBT-beleid (lesbian, gay, transgender &bisexual). Er worden inspirerende rolmodellen in de stad aangesproken om de gelijkwaardigheid uit te dragen. Holebi-belangenorganisaties worden ondersteund en in contact gebracht met andere verenigingen en scholen. De lokale politie treedt kordaat op tegen anti-homogeweld en zorgt voor een adequaat onthaal van slachtoffers.

5.6       Groen wil dat  de scholen een essentiële rol spelen om kinderen, ouders en grootouders in contact  te brengen met de diversiteit van onze stad. Directies en lerarenteams worden gestimuleerd om actief mee te werken aan een constructieve visie  op de multiculturele samenleving.