Groen en Raldes hekelen hypocrisie van stadsbestuur en nv Hof Somergem

18 April 2013

Internationale jumping struikelde over knullig Masterplan en ontbrekende vergunningen Aalst - persbericht 18/4/2013.  Groen Aalst en Raldes vzw willen hett weerleggen van de organisator van de Internationale Jumping die de afgelasting van de editie 2013 in hun schoenen schuift. De vzw FSEE (Flanders Summer Equestrian Event) beweert dat het de schuld van Groen en Raldes is dat de 3e Internationale Jumping (7- 9 juni) afgelast moest worden. In een lange tirade wordt Groen beticht van intolerantie, extreem fundamentalisme, boycot, weigeren van dialoog  tot en met zelfs "moord op de jumping en verminking van de mensheid". 

 

persberichDe waarheid achter de afgelasting is echter dat er fundamentele fouten werden gemaakt door de eigenaar van het terrein en ook door het vorige en huidige stadsbestuur. Zij proberen hun eigen verpletterende verantwoordelijkheid nu te verhullen door op simplistische en populistische wijze alles op 'de groene jongens' te steken.

De organisator van de internationale jumping, vzw FSEE zwijgt in alle talen over de hoofdrol die gespeeld wordt door de eigenaar van terrein "De Kluizen": de NV Hof Somergem (Willy Michiels).  Die hoopte op een drafje de benodigde bouw- en milieuvergunning te kunnen krijgen voor de 3e internationale Jumping, maar dat is hen niet tijdig gelukt. Burgemeester Christoph D'Haese reageert als een volleerde bondgenoot van de eigenaar en verwijt Groen politiek te willen scoren en de belangen van de stad Aalst te schaden. Niets is minder waar. De burgemeester van Aalst misleidt bewust de bevolking door de leugenachtige informatie van de organisatoren te bevestigen.  De burgemeester heeft de plicht om de bevolking correct te informeren, maar schiet daarin schromelijk tekort. Hij tracht gewoon een oppositiepartij te tackelen. Kennelijk is Christoph D'Haese handiger in het wegmoffelen van vlaggen en portretten dan de schokkende waarheid te onthullen over een complex dossier.

NV Hof Somergem mislukte zelf in organisatie van een derde illegale jumping

In 2011 en 2012 zadelde de nv Hof Somergem telkens de organisator van de Internationale Jumping zelf op met de opdracht een milieuvergunning in de wacht te slepen.  De milieuvergunningsaanvraag voor 2011 liep nog terwijl de Jumping al bezig was, en werd door het stadsbestuur op het nippertje verleend via een zeer dubieuze tijdelijke milieuvergunning.  De procedure voor de Jumping 2012 werd ook te laat gestart, maar het stadsbestuur verleende doodleuk opnieuw  een tijdelijke milieuvergunning. Raldes ging in beroep en kreeg uiteindelijk gelijk: de vergunning werd in november vernietigd door de Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen.  Een blaam van formaat voor het vorige stadsbestuur ! De organisator van de jumpings kreeg bovendien elke keer pv's aan zijn broek omwille van milieudelicten en flagrante overtredingen van de voorwaarden die hem in de vergunningen waren opgelegd. De pv's bleven tot nu toe zonder gevolg ...

Voor de Jumping 2013 kwam de eigenaar nu zèlf in actie: nv Hof Somergem vraagt nu naast een milieuvergunning ook een belangrijke bouwvergunning aan: aanleg van wegenis, verharding, permanente parking voor meer dan 200 vrachtwagens en voor 28.500 bezoekers, ...  De doelstelling is ambitieus: naast de driedaagse internationale  jumping wil men op termijn elk jaar meer dan 20 dagen ruiter-evenementen organiseren aan de Affligemdreef. De gevolgen voor de bewoners en de natuur zijn nefast: overlast door lawaai en mobiliteitschaos, definitieve vernieling van 3,6 hectare waardevol groengebied. Dat er opnieuw protest zou komen was voorspelbaar en ook volkomen terecht.  Maar NV Hof Somerghem pakte deze dubbele aanvraag aan met grote middelen: een studiebureau dat een Masterplan "De Kluizen" opmaakt, samen met discrete onderhandelingen met het nieuwe stadsbestuur en het Agentschap Natuur en Bos (ANB).

Derde keer goede keer ?  NV Hof Somerghem voelde zich zo zeker dat het ook deze keer allemaal 'op een drafje' zou lukken dat ze op 10 november 2012 via Filip Van Laethem en zijn vzw FSEE een persbericht lieten verschijnen. Daarin werd triomfantelijk gemeld dat er voor de Jumping 2013 al een vergunning was goedgekeurd voor aanleg van wegen, verharding, parking, enz ...  Pure blufpoker, want in werkelijkheid begon het openbaar onderzoek voor de bouwvergunning pas op 29 januari 2013, en voor de milieuvergunning op 22 maart 2013! Pas op 25 maart organiseerde het stadsbestuur voor de omwonenden een eerste infovergadering over het Masterplan. 

Conclusie: de eigenaar heeft zijn bouwvergunning voor de Jumping 2013 veel te laat aangevraagd en wist perfect dat het stadsbestuur de bouwvergunning nooit op tijd zou kunnen afleveren.

Die bouwaanvraag is op dit moment nog steeds in behandeling volgens de gebruikelijke procedure. Ze werd op woensdag 17 april voorgelegd aan de GeCoRo (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening). De helft van de leden stemde tegen de bouwvergunning. Ook het advies van de Milieuraad was verdeeld.

Christoph D'Haese en zijn stadsbestuur wisten dit al lang: deze bouwvergunning kan er ten vroegste pas komen tegen eind april of begin mei . En dan moet de NV Hof Somergem (zoals iedere burger) nog 35 dagen wachten vooraleer hij de werken kan aanvatten. Met andere woorden: de eventuele bouwvergunning kan slechts effectief worden nà de Internationale Jumping van juni 2013, die al een jaar tevoren gepland was voor het weekend van 7 tot 9 juni. Dat zijn de feiten.  

De jumping 2013 is dus niet genekt door Groen of Raldes of bewoners die bezwaren indienen of in beroep gaan, maar door het gestuntel van twee firma's die niet eens een professionele planning en timing voor hun projecten kunnen opstellen. Verder heeft ons stadsbestuur deze ondernemers niet tijdig gewaarschuwd, wat hun verdomde plicht is als overheid: hen wijzen op de wetten en regels die alle Aalstenaars horen te volgen.

Het is voor hen blijkbaar onmogelijk die beschamende feiten eerlijk te bekennen. De afgelasting van de Jumping 2013 hebben ze dus gewoon aan zichzelf te wijten. Het is stuitend dat de organisatoren en het andermaal falende 'nieuwe' stadsbestuur nu samen krokodillentranen storten over de afgelaste Jumping. Het is gemakkelijk nu als volleerde Calimero's klaagzangen te kwelen waarin Groen en Raldes als zondebokken worden opgevoerd. Beter is het nu objectief en positief naar de toekomst te kijken.

Recreatiegebied De Kluizen moet Ruimtelijk Uitvoeringsplan krijgen

De organisator van de internationale Jumpings belooft een nieuwe editie in 2014. Over dat plan moet nu eindelijk eens tijdig breed overleg komen.

In hun persbericht van maandag 15 april stellen zij dat Groen Aalst nooit bereid is geweest tot dialoog over Jumpings en De Kluizen. Dat is een grove leugen. Er zijn nooit uitnodigingen gekomen. Toen Filip Van Laethem op maandag 8 april Groen Aalst voor het éérst belde om een gesprek te hebben, werd hij uitgenodigd op het debat dat we zelf al hadden gepland op vrijdag 12 april. Het was een serene discussie met hem, een vertegenwoordiger van nv Hof Somergem, bewoners, Raldes, Natuurpunt, Groen. Willen we het belangenconflict rond de Internationale Jumping en ruitersport op "De Kluizen" tegen 2014 duurzaam oplossen, dan is ernstig en breed debat nodig. NV Hof Somergem pakt die dialoog nu aan via een privé "Masterplan De Kluizen" dat enkel gericht is op hun eigen ambities. Dat masterplan is echter onvolledig, bevooroordeeld, amateuristisch opgesteld, en het heeft geen rechtsgeldigheid.

Groen, Raldes en vele anderen pleiten voor de uitvoering van het ministerieel besluit van Geert Bourgeois (NV-A) van 7 februari 2011 waarmee het gebied De Kluizen bij decreet werd ingevoegd bij de Ankerplaats "Kluisbos, Faluintjes, Abdij Affligem". Die aanduiding als ankerplaats beschermt definitief onze waardevolle landschappen als Vlaams onroerend erfgoed. Het gebied "De Kluizen" is volgens het oude gewestplan bestemd als recreatiegebied, maar die bestemming kan en moet verfijnd worden via een Ruimtelijk Uitvoeringsplan. De stad Aalst is gebonden die piste te volgens de Vlaamse regering (CD&V, NV-A, Sp.a). Daardoor zouden de gemeenteraad van Aalst met àlle partijen, adviesraden,  belangengroepen en bewoners samen kunnen beslissen over een evenwicht tussen ruitersport en zachte recreatie in groene zones op het domein. Groen en Raldes pleiten daarbij voor een maximaal behoud  van de natuurwaarden in combinatie met de aanleg van een nieuwe doorsteek voor fietsers, wandelaars en ruiters tussen de Affligemdreef en Zandberg, openbaar toegankelijk zijn voor alle Aalstenaars, elke dag van het jaar.

Bij dat debat moet iedereen ook rekening houden met het besluit van de Deputatie van Oost-Vlaanderen (CD&V, Open VLD, SP.a) van 22 november 2012 dat de milieuvergunning van de Jumping juni 2012 met terugwerkende kracht heeft vernietigd. De Deputatie stelde toen uitdrukkelijk dat het terrein niet geschikt is voor massa-evenementen zoals deze internationale jumping. Niet alleen omwille van schade aan de natuur, maar vooral ook omwille van de zeer grote hinder voor de omwonenden, mobiliteit, lawaai enz... De organisator van de internationale Jumping werd al drie jaar in de waan gelaten dat alles altijd wel in orde zal komen en dat de stad Aalst jaarlijks met 25.000 subsidies blijft zwaaien voor een evenement op een terrein dat er niet geschikt voor is.Tegen de bouwvergunning die nu wordt aangevraagd, werd ook door ongeveer 300 omwonenden een bezwaar ingediend. Als zij nu bezwaar aantekenen of straks ook nog in beroep gaan, moet het stadsbestuur dat recht verdedigen. Alle Aalstenaars zijn gelijk voor de wet.

Paul Nijs voor Groen Aalst

Bart Thibau voor Raldes vzw

Meer info over dit dossier vindt u via deze link.