Groen vraagt 50% meer sociale woningen

08 Mei 2017

Groen vraagt 50% meer sociale woningen

Tijdens de gemeenteraad van februari keurde de meerderheid een erg zwak Gemeentelijke Actieplan Sociaal Wonen  (GASW). Van Groen kreeg dit plan een duidelijke nee-stem. Niet omdat Groen tegen een actief sociaal woonbeleid is, maar omdat de Aalstenaar veel meer verdient, aldus Andreas Verleysen.  Wat nu voorligt schiet duidelijk tekort en komt niet tegemoet aan de noden van de bevolking. Volgens ons stelt de stad de beschikbare bouwpercelen op Aalsters grondgebied misleidend voor.  Het dossier verzweeg in de inventaris de 140.000m² grote tragelsite, waardoor het  totaal werd verminderd van 390.000m² naar 250.000m². Het plan voorziet 20% van de beschikbare gronden voor sociale woningbouw. Door de tragelsite niet op te nemen in dit plan, leidt dit tot een verlies van 30.000 m² aan sociale bouwpercelen. Groen vraagt dat ook de Tragelsite wordt opgenomen in het GASW, wat de beschikbare grond voor sociale woningbouw vergroot met 30.000 m².

 

 

 

Bewoners die nood hebben aan een betaalbare woning zijn duidelijk geen prioriteit bij deze meerderheid. Voor oppositiepartij Groen is dit wel prioriteit. Niet enkel de welgestelde tweeverdieners, maar ook eenoudergezinnen, alleenstaanden, sociaal zwakkeren hebben recht op kwalitatieve en betaalbare huisvesting.

Schepen Smeyers antwoordde tijdens de GR van maart, als reactie op onze vraag,  dat de Tragelsite niet klaar was voor bebouwing op het moment dat het GASW werd ontworpen. Ondertussen, begin februari, is deze site echter wel klaar en is ons gegarandeerd dat ook op de Tragelsite 20% zal worden gebruikt voor sociale woningbouw.

Groen zal dit in de toekomst verder opvolgen en blijven aandringen dat Aalst minstens zijn wettelijke verplichtingen m.b.t. sociale woningen nakomt.