Groen wil dat jumping op domein De Kluizen natuur en omgeving respecteert

09 Juni 2012

Persbericht 7 juni 2012: Stadsbestuur subsidieert opnieuw voorspelbare natuurschade en overlast - Net zoals vorig jaar zorgt de milieuvergunning voor de internationale jumping op het domein  "De Kluizen" voor discussie.  In 2011 kloeg Groen aan dat de

omstreden vergunning pas afgeleverd werd toen de jumping al bezig was. Het evenement leverde toen rond de Affligemdreef verkeerschaos en lawaaioverlast op.  En in diverse pv's werd vastgesteld dat de parking voor 3000 wagens het bos en de vegetatie op het domein beschadigde.  Bewoners en milieuverenigingen vroegen meer respect voor wettelijke regels.

Pas enkele weken geleden leverde het stadsbestuur een milieuvergunning af voor de tweede editie van de Jumping (7 tot 10 juni) . De inhoud daarvan is ontgoochelend, vindt Groen. De verwachte verkeersdrukte overstijgt de draagkracht van de omgeving Zandberg - Affligemdreef.  De parking voor 3000 personenwagens zal opnieuw zware schade toebrengen aan de zone die voor bosuitbreiding zou moeten dienen.

Groen steunt de projecten voor bosontwikkeling tussen Erembodegem en Kravaalbos

Groen is niet gekant tegen ruitersport of jumpings, maar wil ook de draagkracht van natuur en omgeving laten respecteren.  Heel concreet moet  de ontwikkeling van het stadsbos Erembald ? Kravaalbos alle kansen krijgen. Net naast het unieke en beschermde Kluisbos kan immers een boszone ontwikkeld worden die het groen van de zone Zomergem en Heuvelpark verbindt met de Affligemdreef, Faluintjes en  Kravaalbos. De opwaardering van het domein De Kluizen is opgenomen in het strategisch project "Landschap van Erembald tot Kravaalbos", waaraan de stad actief meewerkt. Maar het domein De Kluizen ligt politiek gezien blijkbaar behoorlijk gevoelig. 

De Aalstenaars kennen het domein "De Kluizen" als het vroegere vliegveld van Aalst, 17 hectare groot. In de voorbije decennia werden er heel wat overtredingen en bouwmisdrijven vastgesteld, vooral rond de uitbouw van een 'hippisch centrum' met manège enzovoorts. De organisatoren van de internationale jumping, vzw Flanders Equestrian Summer Event, worden blijkbaar geconfronteerd met oude belangenconflicten rond het domein.  In het gewestplan is het volledige domein bestemd voor "dagrecreatie". Maar past de grootschalige commerciële internationale jumping daarin ? Wordt de draagkracht van omgeving en natuur overschreden ?  En er is vooral een serieus probleem rond enkele hectaren waardevolle natuur die grenzen aan het Kluisbos, waar juridisch gezien het Bosdecreet gerespecteerd moet worden. Het is op termijn onmogelijk om daar, verschillende keren per jaar, 3000 wagens gedurende vijf dagen te laten parkeren. Dat blijkt uit vele negatieve adviezen.

Ondanks vele negatieve adviezen toch weer een vergunning

 In de adviezen bij de milieuvergunningsaanvraag staan heel wat waarschuwingen en bezwaren.

1. De dienst Leefmilieu van de stad wijst op de gevaren van parkeren in de natuurzone: verdichting van de bodem, schade aan de zomereiken, bedreiging van de beekvallei en brongebieden. Advies: gunstig mits voorwaarden.

2. De dienst Ruimtelijke Ordening van de stad stelt op 15 mei dat de omvang van deze jumping "de draagkracht van het gebied overschrijdt".  Er wordt geparkeerd zonder rekening te houden met het bomenbestand en de vegetatie . Een groot gedeelte van het terrein is biologisch zeer waardevol. Het belangrijke brongebied van de Somerbeek loopt gevaar. De waarde van het terrein dat grenst aan het beschermde Kluisbos moet volgens vele plannen versterkt worden: zie project ankerplaats "Faluintjes ? Kluisbos" van de Vlaamse gemeenschap, het charter "Landschap van Erembald tot Kravaalbos" en andere. Advies: ongunstig. De ecologische en landschappelijke waarden van de bufferzone langs Somergembos en brongebied moet gevrijwaard worden.

3. Het Agentschap Natuur en Bos (ANB), afdeling Oost-Vlaanderen is verantwoordelijk voor de vergunning van de kwetsbare zone naast het Kluisbos, de percelen die als parking voor 3000 wagens gebruikt worden.

Op 19 maart 2012 wordt een volstrekt negatief advies uitgebracht. Er kan geen vergunning gegeven worden voor 20 jaar sportevenementen vooraleer er een masterplan komt rond de toekomst van domein De Kluizen. Ruiterevenementen moeten in evenwicht zijn met natuur- en boswetgeving. "Als het gebied dat onderhevig is aan de boswetgeving herhaaldelijk als parking wordt gebruikt, komt het voorbestaan van het bos zeker in het gedrang." Het is feitelijk onmogelijk hier parkeren te laten doorgaan zonder overtredingen te begaan.

Dat geldt voor de percelen waar bos aanwezig is "en ook voor delen waar het verdwenen is zonder ontbossingsvergunning" ? Desondanks verleende het ANB op 9 mei 2012 een eenmalige machtiging voor parkeren: in bijna 60 % van de zone is het toegelaten ? vanaf de Affligemdreef tot de richting Zandberg. Enkel in de zuidelijke strook naast het Kluisbos geldt parkeerverbod. Een merkwaardige wending, vindt Groen.

Groen vraagt meer politieke moed van stadsbestuur en provincie

 Groen vindt het grof dat het stadsbestuur opnieuw 25.000 euro subsidies geeft aan de Jumping, terwijl men weet dat het evenement weer schade zal berokkenen. Ook de provincie Oost-Vlaanderen sponsort de Jumping. Misschien moeten gouverneur, burgemeester, député's en schepenen even nadenken over bos en natuur als ze straks "gratis" komen parkeren tussen de zomereiken?

Groen is tevreden dat de gevraagde vergunning "voor 20 jaar" er blijkbaar niet zal komen. Er wordt nu een soort van  'masterplan' beloofd rond de toekomst van het domein, in overleg met de eigenaar. Maar een timing daarrond is nog niet bekend. Intussen komen al nieuwe aanvragen binnen voor ruitersportevenementen in augustus en najaar. Elke milieuaanvraag wordt nu apart behandeld tot het masterplan er is. Hopelijk wordt dat geen jarenlange carrousel van eenmalige vergunningen, terwijl het "masterplan" op zich laat wachten.

"We hopen dat de stad, de provincie en het ANB de omgeving van het Kluisbos daadwerkelijk herwaardeert. Het vergt politieke moed om rekening te houden met alle adviezen. Maar het strategisch project "Landschap van Erembald tot Kravaalbos" verdient alle kansen. We willen de graag de wandelroute "Rondom De Kluizen" terug die de milieudienst in de jaren '90 uitwerkte. Het Kluisbos moet bekender worden, en graag ook door een wandelweg verbonden met de Affligemdreef. Die weg kan ook op domein De Kluizen aangelegd worden. Een bosuitbreiding waar nu parking mag,  zou voor heel wat meer 'dagrecreatie' zorgen in het groen, vier seizoenen lang toegankelijk voor iedereen. Dat is de keuze waar Groen Aalst voor gaat."