Het NAC: de kracht van verspilling, kiezersbedrog en achterkamerpolitiek!

08 Juli 2013

Het Nieuw Administratief Centrum: de kracht van verspilling, kiezersbedrog en achterkamerpolitiek! Dat is de conclusie die Groen Aalst trekt na het onderzoeken van de karige informatie die zij ontving van het stadsbestuur en de reden dat wij een klacht indienden bij de Gouverneur van onze provincie. We zetten voor u even de feiten op een rij.Een moeilijke bevalling.

Reeds een tiental jaar sleept het dossier rond de herhuisvesting van de stedelijke administratie aan. Na tal van studies werden twee opties weerhouden. De aankoop van de site De Pupillen of de huur en/of eventuele  aankoop van nieuwbouw casco kantoren in de postsite aan het Werfplein.

Groen Aalst is altijd voorstander geweest van de aankoop met renovatie van de Pupillen. Het is immers de voordeligste, duurzaamste en meest logische optie die tevens aansluit bij het bestaande stadhuis.

De vorige coalitie raakte het echter niet eens en de hete patat werd doorgeschoven naar een volgende coalitie. Ondertussen staat het postsitegebouw er. Je kan niet naast de gekleurde gevelpanelen kijken, het zijn de kleuren van het wapenschild van Stad Aalst. Werden toen reeds aan de bouwpromotor beloftes gemaakt, zonder de democratische en unanieme goedkeuring van het college en zonder beslissing van de gemeenteraad? Anderhalf jaar geleden stelde de promotor een ultimatum maar het gebouw werd niet verhuurd en men wachtte op de stad?..

Geef iedereen zijn goesting is ook een compromis?

Ondertussen kondigde het huidig bestuur met veel omhaal op de frontpagina van Denderend Aalst de verhuis aan van de administratieve diensten naar de postsite, in de marge vernoemt men eveneens de aankoop van de Pupillen waar zogezegd 'nog geen concrete invulling'  voor bestaat. Een financieel plan, een onderbouwde motivatie, ze kunnen/willen ons die niet geven.  We maken zelf een ruwe berekening op basis van de gegevens die wij samensprokkelden.

Men is van plan de postsite te huren, en dat voor negen jaar lang. Een ruwe schatting levert ons volgend hallucinant kostenplaatje op:

Een eerste luik betreft de inrichting. Voor 7000m² casco kantoorruimte begroot men 1000 euro per m2 inrichtingskosten. Voeg daarbij de gebruikelijke kosten voor ICT en alle extra's die een verhuis met zich meebrengt en je komt aan zo'n slordige 10.000.000 euro.

Dat bedrag mag verhoogd worden met de huurkost:  750 000 euro per jaar geeft met indexering een huurprijs van 7.315.972 euro voor die periode. Na negen jaar zal dit gehuurde gebouw aan de burger van Aalst zo'n 17.315.972 euro kosten.   Indien men na negen jaren de postsite (of althans een gedeelte daarvan) wil aankopen moet men de laatste jaarhuurprijs betalen maal 13,5. Dat komt al vlug op een goeie 11. 863.057 euro.

Alles samen zou de postsite  voor inrichting, huur en verwerving  ongeveer 29.179.029 euro kosten.

Daarnaast wil men de ook site van De Pupillen aankopen. Aankoopprijs: 8.500.000 euro. Renovatie- en inrichtingskosten zijn tot op heden onbekend. Uiteraard zullen die hoger liggen dan de 1000 euro per m² en dus wellicht meer dan 10 miljoen bedragen. Maar van de pupillen heeft men slechts een gedeelte nodig van het domein om het NAC te huisvesten. Ramen we dit deel op 5 miljoen en voegen daar de 10 miljoen inrichtingskosten aan toe, dan komen we op zo'n 15 miljoen euro. Dat is bijna 15 miljoen minder dan de uitgaven voor de postsite!

Zelfs indien de inrichting van de pupillen wat meer zou kosten dan 10 miljoen, dan nog blijft er een belangrijke besparing van ettelijke miljoenen. 10 miljoen is 25% van het spaarboekje van Aalst! En zeg nu zelf, als er echt een politieke consensus zou zijn om het NAC finaal in de pupillen te vestigen, wie is er dan zo gek om te verhuizen voor enkele jaren (men mag aannemen dat men in een periode van 2 à 3 jaren een gedeelte van het domein van de pupillen kan klaarmaken voor het NAC) en 10 miljoen extra uit te geven voor een nodeloze tijdelijke verhuis? Dat is een van onze vragen, een vraag van gezond verstand.  Maar we lichten nog een en ander toe om het onbegrijpelijke te verduidelijken.

Het 'geheim bestuursakkoord' en de dubbele agenda.  

Echt verbazingwekkend  wordt het pas als we er het 'geheim bestuursakkoord' even bijnemen.

Onomwonden wordt daarin vermeld dat het gaat om een koppelverkoop onder de titel: 'Dubbele piste plus'. Men stelt daarin plompverloren dat het ene niet zonder het andere kan. Een motivatie wordt daarvoor niet gegeven. Voor ons ruikt dit sterk naar achterkamerpolitiek. De term belangenvermenging loert om de hoek.

Eén zin stemt nog meer tot nadenken, hij luidt: "De postsite wordt gehuurd met mogelijke koopoptie op het einde van de huur, waarbij elke partij over vetorecht beschikt bij het lichten van de koopoptie."

Over de zogenaamd 'nog niet concrete invulling' van het Pupillengebouw staat hierin echter duidelijk omschreven dat er na de aankoop van het gebouw 'onmiddellijk moet overgegaan worden tot uitwerking van het ?tot op heden onbestaande- masterplan Pupillen, waarbij er minstens ruimte moet zijn voor een NAC, een bibliotheek en een academie. Ondertussen: verhuis van de staddiensten naar het tijdelijk NAC op de postsite. '

En last but not least: 'Van zodra het mogelijk is, verhuizen de diensten naar het Pupillengebouw. Achteraf verhuis van het OCMW naar het postsite gebouw, in dat geval worden de kantoren van het OCMW verkocht.'

Wat wil dit nu concreet zeggen?

1/ Ruim 17.000.000 euro kosten voor het huren en inrichten van kantoren in het postsitegebouw. Indien men niet overgaat tot aankoop gooit men 17.500.000 euro door de afvoer. Dat is niet ondenkbaar gezien het hevige verzet van CD&V tegen de aankoop van de postsite tijdens de vorige legislatuur. Zij kunnen gebruik maken van het overeengekomen vetorecht van elke partij bij het lichten van de koopoptie. Een vetorecht instellen wil zeggen dat men dus niet beslist heeft en nog steeds in ruzie leeft.

 2/ Tweemaal verhuizen van de administratieve diensten. Een eerste keer naar de postsite, een tweede keer naar de Pupillen, met alle ongemakken en kosten van dien.

3/ Bij eventuele, maar onwaarschijnlijke, aankoop van het kantoren in het postsite gebouw wordt nog steeds 7.500.000 euro huurgeld over de balk gegooid.

4/ Een eventuele verhuis van het OCMW naar de postsite is de volgende financiële aderlating, vermits het huidige OCMW-gebouw nog vrij recent is en onlangs nog qua infrastructuur werd aangepast. Alhoewel Groen Aalst zeker pro het centraliseren van de stadsdiensten is, vinden we het OCMW hierop een uitzondering. Men koos deze locatie in het verleden omdat de inbedding laagdrempelig was en dicht bij het doelpubliek. Om diezelfde reden vond buurthuis De Brug aansluitend op deze site een onderkomen. Ook dit is een vorm van centralisatie en verbeterde dienstverlening. Bovendien is de kans klein dat men een koper vindt voor de OCMW-gebouwen, noch wat daarvoor een nieuwe bestemming kan zijn, laat staan dat de vraagprijs het verlies kan compenseren.

5/ Een verhuis van het OCMW naar aangekochte kantoren op de postsite vergt een tweede inrichtingsbudget om ze aan te passen aan de noden van deze specifieke dienstverlening. En dat nadat de huidige accommodatie recent werd aangepast. Opnieuw wordt hier dubbel zoveel geld verkwanseld.

6/ Men neemt het zelf niet echt nauw met dat centraliseren van de diensten, gezien men de Toeristische Dienst wil verhuizen naar één van de twee affreuze paviljoenen op de Hopmarkt. Alweer twee nutteloze constructies die het bestuur bouwt en waar men pas achteraf een bestemming voor moet vinden. Kostprijs: 2.300.000 euro.

7/ Voor al deze ingrijpende en dure plannen is er geen financieel plan opgesteld. Niemand weet te zeggen wat het uiteindelijke kostenplaatje zal zijn, niemand weet hoe men hiervoor de budgettaire middelen zal vrijmaken en of Stad Aalst dit überhaupt kan betalen. Ondertussen kondigt men wel besparingen op personeel en op sociale voorzieningen aan. Het is immers crisis, niet?

 De stilstand voorbij en de kracht van het beslissen en keuzes maken

Burgemeester D'Haese  gaat er prat op dat het stilstaan doorbroken is met het nieuwe bestuur en dat er nu eindelijk beslist wordt. Niets is minder waar. Beslissen is keuzes maken en het stadsbestuur heeft niet gekozen maar in plaats van één NAC gekozen voor twee NAC's. Op kosten van de belastingbetaler heeft hij de verdeeldheid in zijn eigen partij en zijn coalitiepartners weggemoffeld. Ongeveer 29 miljoen nutteloze uitgaven om het het imago en de "samenhang" van de coalitie van NV-A, CD&V en SP.a af te kopen en grote bouwpromotoren te plezieren. Dat is de trieste balans van het nieuwe "Compromis Alostoise".

 Groen Aalst legt volgende vragen ter onderzoek voor aan de Gouverneur:

1/ Wij vragen een masterplan en een duidelijke motivatie over het waarom deze beide sites dienden verworven en niet één van beide.

2/ Wij willen dat de reden van deze koppelverkoop uit de doeken wordt gedaan en vragen een onderzoek naar mogelijke belangenvermenging.

3/ Waar is het financieel plan en worden deze gebouwen wel marktconform aangeschaft? Met andere woorden: waarom werd niet meer dan één vastgoedbedrijf gevraagd naar offertes voor kantoorverhuur?

4/ Om al deze bovenstaande redenen vragen wij de Gouverneur de uitvoering van deze beslissingen te schorsen en te laten vernietigen in het belang van Stad Aalst en zijn burgers.

Wat is voor Groen Aalst dan goed en verantwoord bestuur?

1/ De aankoop met renovatie van de Pupillen is verantwoord. Het kan stapsgewijs waardoor het ook budgettair aantrekkelijk is. De diensten verhuizen eveneens éénmalig en definitief naargelang de gespreide renovatie vordert. Bovendien is de site ruim genoeg om ook een nieuwe bibliotheek te huisvesten en een academie.  En zoals reeds gesteld een besparing die tussen de 10 à 15miljoen euro kan liggen.

2/ Wij willen zo snel mogelijk een masterplan en transparant financieel haalbaar begrotingsplan laten opmaken voor deze werken. Duurzaam en energiezuinig verbouwen zijn daarin sleutelwoorden.

3/ De piste huur en/of latere aankoop van de postsite is geen optie. Het is 29.000.000 euro weggesmeten geld. Het dient enkel het belang van de bouwpromotor en het ego van SP.a, of erger...

4/ Het recente OCMW-gebouw behoudt zijn functie. Er is geen nood aan een nieuwe locatie voor deze diensten. Dit behoort reeds tot wat wij begrijpen onder centralisatie. Deze site herbergt immers het CAW en het OCMW onder één dak, nu gekend als Sociaal Huis.  Het is laagdrempelig en komt zowel qua locatie als infrastructuur tegemoet aan de noden van zijn doelpubliek. Om die reden werd ook op wandelafstand het buurthuis De Brug gerealiseerd.  Een verhuis van het OCMW zou dus neerkomen op een decentralisatie van de dienstverlening.

5/ Goed besturen betekent keuzes maken, knopen doorhakken, moedige beslissingen nemen. Daarbij moet een bestuur het algemeen belang dienen, niet dat van politieke partijen. Met de aankoop van enkel de Pupillen besparen wij zo'n 10 à 15 miljoen euro in vergelijking met een NAC op de postsite. Gezien het huidige bestuur echter van plan is beide sites aan te schaffen, komt dat in werkelijkheid neer op een besparing van 29.000.000 euro. Dat geld heeft Stad Aalst broodnodig en kan dienen voor het versterken van de sociale cohesie, het verfraaien van achtergestelde buurten of waarom niet om de beloofde sociale woningnood te ledigen?

voor Groen Aalst,

Andreas Verleysen  Fractieleider

Paul Nijs, Voorzitter                                                                                  

Eindredactie : Blanckaert Ann