Internationale samenwerking en solidariteit

Aalst is geen eiland en moet daarom een krachtig Noord-Zuidbeleid voeren.

  1. Aalst is een van de eerste Fair Trade-gemeenten in Vlaanderen. Die voortrekkersrol heeft dit bestuur losgelaten. We moeten deze rol blijven spelen, niet in het minst op het vlak van eerlijke handel. En daarbij beperken we ons niet meer alleen tot het aankopen en promoten van eerlijke koffie, thee en fruitsap. De Stedelijke Adviesraad voor Noord-Zuidsamenwerking (STANZ) adviseert het stadsbestuur op welke manier het zijn voortrekkersrol opnieuw voluit kan opnemen.
  2. Samen met de Wereldwinkel, het Vredeshuis, 11.11.11, Casa Del Mundo, … brengen we de boodschap van internationale solidariteit naar scholen, (jeugd)verenigingen en naar het brede publiek. Groen wil dat Aalst een open en solidaire stad is. Het Noord-Zuidbeleid van de stad moet zich blijven richten op het versterken van het maatschappelijk draagvlak voor internationale solidariteit.
  3. We sensibiliseren en betrekken de Aalsterse burgers bij internationale samenwerking en acties rond duurzaamheid en ecologische rechtvaardigheid. We blijven verbanden leggen tussen een te grote ecologische voetafdruk hier in het Noorden en de klimaatgevolgen ervan in het Zuiden.

Concrete voorstellen ‘internationale samenwerking en solidariteit’:

  • We ondersteunen verenigingen en organisaties die zich inzetten voor eerijke handel en internationale armoede bestrijden à rato van 1 euro per inwoner. Het globale budget trekken we op naar 2 euro per Aalstenaar.