Onderwijs

We opteren voor brede scholen en betaalbare en kwalitatieve opvang en ondersteuning voor alle Aalsterse kinderen en jongeren

 1. In het kader van brede scholen wil Groen initiatieven die ervoor zorgen dat kinderen in de nabijheid van de school of op school kunnen deelnemen aan cultuur, sport en andere vormen van vrijetijdsbesteding. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar de ondersteuning van de vele vrijwilligers die dit mogelijk maken. Aansluiting met het vrijetijdsnetwerk bevordert het welbevinden van kinderen op school, niet in het minst van nieuwkomers.
 2. Kwalitatieve vormen van huiswerkbegeleiding en andere vormen van opvoedingsondersteuning worden gefaciliteerd door de stad. Het Huis van het Kind en de opvoedingswinkel kunnen in dit verband een coördinerende taak opnemen. Vooral bij de begeleiding van sociaal kwetsbare kinderen en jongeren kan de inzet van bijzondere expertise een hefboom betekenen.

Kinderen en jongeren hebben recht op veilige, gezonde en ecologische scholen.

 1. Bij de bouw en verbouwing van scholen moet gedacht worden aan toegankelijkheid, veiligheid, duurzaamheid en energiezuinigheid. De aanwezigheid van meer groen op school of een evidente toegang tot de dichtstbijzijnde groene omgeving is voor ons belangrijk. Scholen met beperkte oppervlakte kunnen o.a. werk maken van gevelplanten of plantenbakken.
 2. In de Aalsterse scholen moeten kinderen en jongeren kunnen kiezen voor lekkere, gezonde en duurzame schoolmaaltijden. De schoolmaaltijden kunnen een of meerdere keren per week veganistisch of vegetarisch aangeboden worden. We motiveren scholen om fris drinkwater makkelijk en gratis toegankelijk te maken en stimuleren hen om herbruikbare flessen te gebruiken. Groen Aalst wil scholen ondersteunen bij de omschakeling naar gezonde drank- en snackautomaten.

Aalsterse scholen moeten een weerspiegeling worden van de samenleving.

 1. Groen wil eerlijke en diverse scholen. We willen scholen die diversiteit uitademen en die eerlijke, gelijke kansen aanbieden aan alle leerlingen ongeacht achtergrond, afkomst, geaardheid of religieuze keuze. Groen wil daarom het GOK-beleid van Aalsterse scholen actief ondersteunen. Scholen kunnen leerlingen uit digitale uitsluiting halen, door goedkopere computers en internettarieven aan te bieden via de school. Armoede mag geen bepalende factor zijn voor iemands studiekansen.
 2. Goede kennis van het Nederlands is belangrijk. OKAN- en ALFA-klassen moeten ervoor zorgen dat kinderen en jongeren zo snel mogelijk het Nederlands onder de knie krijgen, de voertaal in het stedelijk onderwijs. Daarnaast is de toenemende veeltaligheid zowel een uitdaging als een troef. Inzetten op functioneel veeltalig leren, waarbij je de talenkennis van je leerlingen benut om hun taalvaardigheid in Nederlands te ontwikkelen, zorgt voor taalbewustzijn en voor een open en nieuwsgierige blik op culturele diversiteit.
 3. Groen wil een integraal spijbelbeleid ondersteunen en faciliteren. We willen de reguliere werking van welzijnspartners ondersteunen in het kader van herstelgericht werken. De focus ligt daarbij op het herstel van beschadigde relaties door conflicten of normoverschrijdend gedrag. Opbouwende alternatieven voor traditioneel straffen kunnen zowel leerling, ouder als school ten goede komen.

Scholen werken samen om segregatie en armoede te bestrijden

 1. We willen schulden op school vermijden. Daartoe kunnen schoolkosten inkomensgerelateerd zijn en alleszins worden beperkt tot een minimum. Tegelijk wil Groen dat de stad een voortrekkersrol opneemt door een gedifferentieerde maximumfactuur toe te passen in het stedelijk secundair onderwijs. Schoolkosten moeten – over de netten heen – transparant zijn en tot een minimum worden beperkt zonder dat daarbij de onderwijskwaliteit in het gedrang komt.
 2. Via brugfiguren in het basisonderwijs zetten we in op kleuterparticipatie, zetten we in op een vlotte overgang van het basis- naar het secundair onderwijs en voorkomen we schooluitval. Scholen krijgen financiële en inhoudelijke ondersteuning om werk te maken van time-outprojecten (positief alternatief voor uitsluiting), persoonlijke ontwikkelingstrajecten en de organisatie van duaal leren (leren en werken).
 3. We stimuleren kennisuitwisseling en samenwerking tussen alle leerkrachten en scholen in Aalst op het vlak van genderbewust onderwijs, kleuterparticipatie, omgaan met diversiteit, integratie van kinderdagverblijven en kleuterscholen, voorkomen van segregatie (inschrijvingsbeleid), …

Concrete voorstellen ‘onderwijs’

 • Schoolgebouwen moeten voldoen aan veiligheidsvoorschriften maar ook rond de school moet een veilige en gezonde omgeving worden gecreëerd voor kinderen en jongeren. Zo kunnen sommige lessen ook buiten worden gegeven. Voor fietsers betekent dit de aanleg van fietspaden op de voornaamste toegangswegen naar school. Voor voetgangers betekent dit tevens veilige voetpaden en overgangen op de belangrijkste toegangswegen naar de school. Er wordt werk gemaakt van een schoolroutekaart om veilig met de fiets of te voet naar school gaan te stimuleren.
 • Groen wil eerlijke en diverse scholen. We willen scholen die diversiteit uitademen en die eerlijke, gelijke kansen aanbieden aan alle leerlingen ongeacht achtergrond, afkomst, geaardheid of religieuze keuze. Groen wil daarom het GOK-beleid van Aalsterse scholen actief ondersteunen. Scholen kunnen leerlingen uit digitale uitsluiting halen, door goedkopere computers en internettarieven aan te bieden via school. Armoede mag geen bepalende factor zijn voor iemands studiekansen.
 • Via brugfiguren in het basisonderwijs zetten we in op kleuterparticipatie, zetten we in op een vlotte overgang van het basis- naar het secundair onderwijs en voorkomen we schooluitval. Scholen krijgen financiële en inhoudelijke ondersteuning om werk te maken van time-outprojecten (positief alternatief voor uitsluiting), persoonlijke ontwikkelingstrajecten en de organisatie van duaal leren (leren en werken).