Ouderen- en ziekenzorg

Senioren moeten zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven.

  1. We willen de draagkracht van ouderen ondersteunen zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig en veilig kunnen blijven wonen in hun eigen woning en in hun vertrouwde leefomgeving. Daarbij wil Groen inzetten op een aangepaste woning, sociale contacten, bereikbare voorzieningen en een leeftijdsvriendelijke inrichting van de openbare ruimte, aangepast openbaar vervoer, communicatie op maat, deelname aan sport, spel en cultuur, ... Deze levensfase overspant immers vaak een periode van 25 à 30 jaar.
  2. We bundelen inspanningen om werk te maken van meer kleinschalige, buurtgerichte, innovatieve en aangepaste woon- en opvangvormen voor senioren. Naast toegankelijk groen in de buurt installeert de stad ook veel meer rustbanken op aangename plaatsen, in een opstelling die sociaal contact stimuleert. We ijveren voor meer openbare toiletten. De toegankelijkheid en bereikbaarheid van dagelijkse lokale voorzieningen is cruciaal voor de globale tevredenheid van ouderen over hun omgeving.
  3. We ondersteunen de werking van de Seniorenraad en de lokale raden en valoriseren de inspraak en participatie van ouderen in de wijk.

Aalst moet de omslag maken naar leeftijdsvriendelijke stad, niet in het minst voor alle senioren.

  1. Het OCMW zorgt – als openbaar bestuur – ook zelf voor betaalbare en kwaliteitsvolle dienstverlening. Betaalbare zorg op maat van ouderen blijft hierbij het richtinggevende principe. De factuur van het woonzorgcentrum of de assistentiewoning moet transparant en correct zijn. Voor senioren met onvoldoende financiële middelen wordt het principe van de onderstandswoonst (steun van het OCMW) en de onderhoudsplicht (steun van vermogende familieleden) correct toegepast.
  2. Ouderen hebben het recht om ook op het einde van hun leven de regie over het leven te behouden. We informeren breed over patiëntenrechten, palliatieve zorgen en euthanasie in de eigen zorgcentra en gaan hiervoor het gesprek aan met de andere, niet-stedelijke centra.

Concrete voorstellen ‘ouderenbeleid en ziekenzorg’ :

  • Om tegemoet te komen aan het tekort aan Aalsterse huisartsen kan de stad ondersteuning geven bij de organisatie van wachtposten, huisbezoeken vergemakkelijken, meer preventiecampagnes organiseren en financieren, …
  • Om tegemoet te komen aan het tekort aan Aalsterse huisartsen kan de stad ondersteuning geven bij de organisatie van wachtposten, huisbezoeken vergemakkelijken, meer preventiecampagnes organiseren en financieren, …