Programma deel 5: armoedebestrijding, cultuur, internationale samenwerking, participatie, personeelsbeleid, GAS-beleid

11 Oktober 2012

5. Armoedebestrijding, cultuur, internationale samenwerking, participatie en democratisch bestuur, personeelsbeleid, veiligheid en GAS-beleid  1. Armoedebestrijding

 Groen Aalst ondersteunt de platformtekst "Ieders stem telt" die tot stand kwam dankzij de samenwerking van alle sociale verenigingen in Aalst. Hun aanbevelingen zijn een leidraad in al onze beleidsvoorstellen, want op elk vlak maken we automatisch de reflex naar 'minderheidsgroepen' en hoe we hen volwaardig kunnen betrekken in de samenleving. Hieronder volgt een sumiere opsomming. Hun voorstellen kan je integraal lezen op: http://www.iedersstemtelt.be/pdf/pn_aalst.pdf

 1. 1 Dienstverlening

-             De medewerkers van de stad en het OCMW krijgen meer tijd om een respectvolle en kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen garanderen in elk dossier. Medewerkers krijgen vorming om inzicht te krijgen in kansarmoede. Zij sporen zelf (pro)actief mensen op die recht hebben op sociale ondersteuning en hulpverlening.

-          De stad Aalst blijft investeren in persoonlijk contact, een benadering op maat van de  individuele mens. Een toegankelijk loket waar iedereen kan rekenen op  hulp bij administratieve handelingen en volledige informatie.

 1. 2 Wonen

 -        Groen wil dat Aalst werkt maakt verder werk van de broodnodige  inhaalbeweging op vlak van sociale  woningen (minimum 900 nieuwe  tegen 2018) en van uitbreiding van het aanbod van sociaal verhuurkantoor. De stad neemt initiatieven tegen verkrotting en leegstand, huisjesmelkers en discriminatie.  De stad neemt verder initiatieven om huizen op te waarderen en sociaal te verhuren. Ook boven de  winkels  in het  stadscentrum moet bewoning worden voorzien en ook daarvan 20% sociaal verhuurd met het oog op het bevorderen van een optimale sociale mix. De actieradius van de Woonwinkel wordt uitgebreid, met bijzonder zorg om de meest kansarme doelgroepen te bereiken.

 -           De stad en het OCMW (h)erkennen de noden van mensen met een laag inkomen die zoeken naar een goed en betaalbaar huurhuis. Ze voorzien in een woondienst die een integrale woonbegeleiding aanbiedt.

1.3  Werk en economie

-           De stad Aalst investeert in tewerkstellingskansen voor kansengroepen, door ondernemers  te stimuleren om mensen in dienst te nemen die weinig kans maken op een job, door gebruik te maken van de sociale clausule bij aanbestedingen, door te investeren in lokale sociale economie en door te zorgen voor flexibele kinderopvang. Aalst moet  op het  niveau van centrum steden als St. Niklaas worden gebracht voor het  aantal sociale tewerkstellingen, d.i. ongeveer verdubbelen.

-        De stad Aalst, OCMW en VDAB garanderen iedereen het recht op begeleiding op maat op weg naar duurzame tewerkstelling. 

 1. 4. Openbare ontmoetingsruimte

 -           Aalst zet in op alle aandachtswijken en zorgt voor een toegankelijk aanbod van buurtwerk en maatschappelijke dienstverlening, ontmoetingsplaatsen voor bewoners, meer  en aangepaste openbare ruimte voor kinderen en jongeren, een propere en groenere leefomgeving in de buurten enz. De stad ondersteunt samenwerkingen tussen bewoners die zich inzetten voor hun wijk.

-        De stad Aalst organiseert en/of faciliteert een toegankelijk basisaanbod aan activiteiten  en dienstverlening in elke aandachtswijk van de stad.  We denken o.m. aan de inrichting van laagdrempelige ontmoetingsplaatsen voor de buurtbewoners, voldoende aanbod en mogelijkheden aan activiteiten voor senioren, kinderen en jongeren. De meer kwetsbare groepen worden vanuit de basis mee betrokken als gelijkwaardige buurtbewoners.

 1.5  Participatie in cultuur en vrije tijd

De stad investeert in een toegankelijk cultuur-, sport- en vrijetijdsaanbod d.m.v.  enerzijds de verdere uitbouw van het project UiTPAS aan kansentarief, anderzijds de ontwikkeling van vernieuwende initiatieven voor maatschappelijk kwetsbare groepen, met in het  bijzonder kinderen en jongeren.

1.6  Onderwijs

Eind 2009 tekenden alle Aalsterse scholen (op één na) het Charter 'Onderwijs en kansarmoede'. Het ontstond  vanuit SOS Schulden op School vzw en de Vierdewereldgroep "Mensen voor Mensen" vzw, met steun van de Stad Aalst. Zij bevestigden daarmee hun engagement om mee armoede te bestrijden en streven naar gelijke kansen voor ieder kind.  De bestaande waardevolle initiatieven op vlak van ouderbetrokkenheid en school- kosten worden verder ondersteund. De Stad heeft instrumenten om scholen te stimuleren bv. via het flankerend onderwijsbeleid en maakt daar maximaal gebruik van. Stad en het OCMW komen lokaal en netoverschrijdend tot afspraken om de schoolkosten te beperken en om tussen te komen voor mensen met een beperkt inkomen. 

 1.7  Mobiliteit

Het openbaar vervoer met de bus in en rond de stad Aalst blijft beperkt (op bepaalde uren) en weinig flexibel, zeker voor de meest kwetsbare doelgroepen zoals kortgeschoolden die vaak buiten de gewone kantooruren werken en net wél afhangen van het openbaar vervoer. In plaats van de vooropgestelde besparingen van de Lijn, vragen mensen juist naar een uitbreiding van het busaanbod.  Ook alternatieve mobiliteitsprojecten kunnen de mobiliteit van de meest kwetsbare groepen te verhogen.  Stad en OCMW nemen in overleg treden met de reeds actieve vzw's  initiatief voor sociale tarieven voor het huren van fietsen, bromfietsen, fietstaxi,fietsen voor andersvaliden ?

 1.8 Participatie

Als rode draad doorheen alle thema's en beleidsvoorstellen schuiven we participatie naar voor. Participatiebeleid als expliciete keuze van het lokale bestuur is een noodzakelijke voorwaarde om te komen tot een sociaal rechtvaardig bestuur. Hiervoor kiezen betekent dat men er tijd, middelen en personeel voor vrijmaakt.

 2. Aalst moet een cultuurstad worden

 De zorg voor een gevarieerd cultuuraanbod en het stimuleren van cultuurparticipatie en ?creatie is een kerntaak van de stad. Cultuur brengt mensen samen, lokt interactie uit, bevordert samenleven. Een centrumstad als Aalst, 6e grootste van Vlaanderen, moet bovendien culturele uitstraling hebben in de hele regio. Ons cultureel centrum (categorie A) heeft die opdracht. CC De Werf moet dus de gangmaker zijn van vernieuwend cultuurbeleid voor meer dan 83.000 inwoners? Aalst heeft in de voorbije decennia kansen verspeeld en gemist om een cultuurstad te worden die aansluiting vindt bij het niveau van Leuven, Kortrijk, Mechelen, Hasselt, Oostende, ? De Stadsmonitor 2011 signaleert voor Aalst veel onvrede over het cultuuraanbod.  Aalst profileert zich te eenzijdig als de stad van alleen maar Carnaval, Criterium, Cirk! en veel stand-up comedy in De Werf. Sommigen zeggen dat "de Aalstenaars" eigenlijk alleen maar  laagdrempelige cultuur, amusement en variété willen. Onze beide kunstacademies tellen samen bijna 2800 leerlingen. Dat is nog maar een deel van het potentieel. Zij willen dat Aalst ook een cultuurstad wordt.

 Voorstellen voor de volgende 6 jaar:

 2.1        Vanaf 2013 wordt het kunst- en cultuuraanbod systematisch versterkt en verdiept, aansluitend op de grondig gepeilde behoeften van alle bevolkingsgroepen én in veel nauwer overleg met de Cultuurraad, het culturele middenveld, Netwerk en de kunstenacademies. De programmatie van CC De Werf komt op een meer transparante en democratische manier tot stand. De Raad van Beheer, eindverantwoordelijke voor de programmatie, moet effectief de verdeling van aangeboden cultuurgenres kunnen sturen, en ook de manier waarop CC De Werf zich profileert. We willen sterkere banden met wat amateurverenigingen doen, wat in wijken, buurthuizen en deelgemeenten leeft.

2.2         Groen wil in CC De Werf een ruimer aanbod van wereldmuziek, jazz, klassieke muziek en literatuur. Dat aanbod verbinden we met verloren gegane en nieuwe evenementen.  Onze stad bouwt op die manier geleidelijk aantrekkelijke culturele tradities op:

-   Aalst was een van de stichtende steden van het Festival Van Vlaanderen (FVV), maar liet die traditie doodbloeden.  Sinds twee jaar is er één dagje FVV teruggekeerd, in de vorm van kleinschalige Andiamo - huisconcertjes. Groen wil dat het Festival van Vlaanderen in Aalst opnieuw een waardevolle reeks grootschalige concerten aanbiedt. De stad gaat partnerships aan met de stedelijke muziekacademie, Aalsterse musici en componisten, plaatselijke muziekverenigingen, de schoolconcerten van Jeugd en Muziek, enz ?

-   Groen wil dat de beiaardrecitals niet verder worden beknot, maar heropgewaardeerd. Het belfort is UNESCO-werelderfgoed, het historische instrument eveneens. Groen wil meer beiaardmuziek in de stad, in creatieve combinaties met andere instrumenten en videovoorstellingen.

-  Het wereldfeest Casa del Mundo kan uitgebreid worden met topoptredens van artiest(en) uit het Zuiden in cc De Werf, de avond vooraf. Casa del Mundo krijgt meer ruimte, van de Oude Vismarkt tot de Grote Markt, ruimte voor meer publiek en meer kwalitatief sterke optredens.       

-   Aalst lanceert een jaarlijks evenement rond rond boekdrukkunst en  literatuur, in de vorm van een biënnale, met als boegbeelden beurtelings Dirk Martens en Louis-Paul Boon.

De Dirk Martensdagen knopen aan bij Dirk Martensvieringen uit de jaren'80, en focussen op boeken, het humanisme, historische en moderne drukkunst. Het Boonfestival werkt door op activiteiten uit het Boonjaar 2012, focust op zijn literair en grafisch oeuvre, en ook op de maatschappelijk relevantie daarvan. Beide festivals verankeren aandacht voor deze twee Aalsterse iconen d.m.v. lezingen, tentoonstellingen, een Nacht van de Poëzie, creatieve projecten i.s.m. scholen, middenstand, de academies, promotie voor museum 't Gasthuys en toerisme. De bibliotheek combineert de populaire jaarlijkse boekenverkoop met de festivaldagen.

-     Aalst krijgt i.s.m. CC De Werf een jaarlijks Wereldmuziekfestival met concerten in De Werf als op locaties in wijken en deelgemeenten, ook in openlucht. Het festival plaatst telkens een bepaald gastland in de kijker, beurtelings een land in en buiten Europa. Voor het Wereldmuziekfestival zoekt Aalst synergie met o.m. De Pikkeling (volksdansgroepen), de Raad voor Integratie, Aalsterse cultuurverenigingen met internationale contacten, enz.. Ook met andere organisatoren (Parkconcerten e.a.) wordt de inbreng van wereldmuziek aangekaart.  

-     Aalst heeft heel wat jong muzikaal talent, dat al te zelden een podium vindt in eigen stad. De Aalsterse jongeren moeten hen in het weekend beluisteren in andere steden en gemeenten ? Groen wil dat de Cultuurraad samen met de Jeugdraad en andere partners de muziekscene voor jonge bands meer ruimte geeft. 

-     De steun aan  amateurkunsten en lokale cultuurverenigingen, volksfeesten in wijken en buurten, projecten zoals "Kunst in de Wijk"? blijven we behouden. De cultuurraad speelt een cruciale rol in het peilen van behoeften, coördineren van wensen van amateurverenigingen en synergie opbouwen met het aanbod van cultuurhuizen zoals CC De Werf en Netwerk.   

 2.3      Meer infrastructuur voor cultuur. Aalst verwaarloost al lang materiële kansen en ruimtes om cultuur te maken en te beleven, terwijl vele bevolkingsgroepen daar echt nood aan hebben. 

-     Onze twee bijzonder populaire Kunstenacademies en het Kunstonderwijs hebben al jaren vernieuwde infrastructuur nodig. Groen vindt dat de aangekondigde nieuwe vleugel voor de Academie voor Beeldende Kunsten best wordt gerealiseerd via een open architectuurwedstrijd. Een project van het stadsbestuur forceren zonder inspraak van leerkrachten en directie is absurd. Groen wil dat een publiek gebouw door een publiek team moet worden besproken, samen met de gebruikers van het gebouw en de mensen uit de wijk. 

-      De Academie voor Muziek en Podiumkunsten moet kunnen verhuizen uit school de Notelaar. Groen steunt de keuze voor nieuwe locaties in de omgeving van de stadsfeestzaal. Bij de verhuis van stadsdiensten (NAC) naar de Pupillen komt ruimte vrij rond de binnenkoer van het stadhuis. Die gebouwen bieden kansen, maar moeten in overleg met de Academie gerenoveerd worden. 

 -      Groen wil in Aalst een volwaardige concertzaal met goede akoestiek en verwarmbare ruimte voor groot publiek. De beschermde St. Jozefskerk (met het befaamde Vereecken-orgel) heeft die kwaliteiten. We onderzoeken hoe de kerk een toegevoegde culturele functie kan krijgen, in overleg met Dekenij Aalst, en met steun van de Vlaamse Gemeenschap. Ook de Begijnhofkerk heeft potentieel voor meer kleinschalige concerten.

-      Groen wil voor jonge muziekgroepen en artistieke projecten broodnodige infrastructuur (repetities, experimenteren ..) bouwen en / of ruimtes hergebruiken. Zowel ons projectvoorstel Keizerspoort als het voorstel rond de Gendarmerie bieden concrete kansen.  Het kan o.m. in samenwerking met intercommunale SOLVA, die in Geraardsbergen een verlaten fabriek ombouwde tot het bloeiende jeugdcentrum De Spiraal . http://www.despiraal.be/

 -      We verhuizen stedelijke bibliotheek van de (te krappe) kelderverdieping in CC De Werf naar de site Pupillen. De bibliotheek wordt een multimediaal kennis en leercentrum voor de 21e eeuw. Een open en  inspirerende ontmoetingsplek met ruimte voor tentoonstelling, optredens,  cafetaria, ontmoetingsruimte ? 

-      De cafetaria van CC De Werf verhuist naar het gelijkvloers, en aan de (verkeersluwe) Molenstraat wordt het uitgebreid met zomerterras. Aalst krijgt een levendig cultuurcafé. 

-      Bij het project Wijngaerdpark wordt een kleinschalig amfitheater ingericht, voor optredens in  openlucht. In het stadspark, Astridpark en in de deelgemeenten wordt die mogelijkheid ook  geschapen. De mobiele kiosk van de stad wordt veel actiever gebruikt, in het centrum,  de parken en de deelgemeenten.

2. 4 Musea, stadsarchief, cultuurpatrimonium, toerisme.

-        Museum 't Gasthuys heeft te weinig ruimte om haar collecties te presenteren. De thema's carnaval, historiek van de stad, Daens en sociale strijd, Louis-Paul Boon en Valerius De Saedeleer kunnen niet allemaal samen in het Oud Hospitaal.  Er moet dus nieuwe ruimte gezocht worden in het centrum. Groen wil ook museumruimte voor de interieurarchitecht en designer Pieter De Bruyne (cfr.  project Gendarmerie). Voor deze projecten is subsidiëring van de Vlaamse Gemeenschap mogelijk.

-      Aalst moet zijn roerend en onroerend patrimonium beter bewaren, sterker promoten bij eigen bevolking en bij toeristen. Meer respect tegenover historische gebouwen, sites, waardevolle landschappen bij stedenbouwkundige ingrepen.

-     Via het rijke stadsarchief wordt gewerkt aan een moderne multimediale voorstelling van de geschiedenis van de stad. Samen met toeristische dienst worden alle interessante gebouwen,  beelden, pleinen en parken voorzien van een meertalige pancarte.  De stad ontwikkelt een actuele toeristische website en folder in vier talen.  

3.  Internationale samenwerking

3.1     Groen Aalst onderschrijft integraal het memorandum 2012 van de RIS (Raad voor Internationale Samenwerking).  

-      Wij behouden de twee voltijdse ambtenaren voor de dienst Samenleving / Internationale Samenwerking van de stad.

-      Wij willen dat 1,5 euro per inwoner wordt besteed aan Internationale Samenwerking:

-      De Ris organiseert één of meer vormingsdagen per jaar over mondiale problemen, FairTrade, ontwikkelingssamenwerking, ?enz

-      De Ris ondersteunt de oprichting van een Aalsterse raad voor integratie.

-      De stad ondersteunt: het wereldfeest Casa del Mundo, de 11.11.11 actie, Fairtrade en duurzaamheid en de stedenband.

-     De stad activeert belangstelling voor en solidariteit met de Aalsterse verenigingen die bezig zijn met de Noord-Zuid problematiek.

3.2        Stad Aalst breidt zijn statuut als Fairtradegemeente uit tot een creatief engagement om op internationaal niveau een pilootstad te worden in de strijd tegen kinderarbeid. Aalst actualiseert op die manier de strijd die Daens voerde tegen kinderarbeid, naar een mondiaal project voor de 21ste eeuw.

Onze stad organiseert een driejaarlijkse Internationale Daens-meeting in Aalst en voegt aan zijn imago een strijdbaar-sociaal-solidair aspect toe. Samen met Oxfam en andere partners organiseert de dienst Internationale Samenwerking samen met de RIS jaarlijks een concrete actie om samen met de Aalstenaars vormen van kinderarbeid en kindslavernij te bestrijden. Een goed voorbeeld daarvan is de campagne tegen kindslavernij in de cacao-industrie. http://www.oxfamwereldwinkels.be/pageview.aspx?pv_mid=8690  

4. Participatie en openbaarheid van bestuur

 Inspraak in Aalst is nog al te vaak een verhaal van 'too little, too late'. Bij grote stadsvernieuwingsprojecten wordt de Aalstenaar zelfs zelfs niet gehoord (Hopmarkt parking en stadspaviljoenen, herinrichting Werfplein, ?).  Andere projecten (bvb. nieuwbouw Academie voor Beeldende Kunsten) worden veel te strak georkestreerd: wie niet in de pas loopt, of een te afwijkende mening vertolkt, wordt genegeerd. Dat botst met de creatieve ideeën van het lerarenkorps en hun wil om constructief te participeren aan de opbouw van zo'n belangrijk project.

Groen vindt dat bewonersgroepen, verenigingen, adviesraden en middenveld actief betrokken moeten worden bij het beleid. Dat betekent vanaf het moment dat een project als idee wordt opgestart, niet als alles al bijna vastligt. Plannen worden nu dikwijls pas in een (te) ver gevorderd stadium aan de bevolking en zijn organisaties meegedeeld,  waardoor ernstige bijsturing niet meer mogelijk blijkt.  Dat de Aalstenaars zoiets niet appreciëren, blijkt uit het gebrek aan vertrouwen in de stedelijke overheid, in vergelijking met andere centrumsteden(zie Stadsmonitor 2011. De Aalstenaar wordt veel minder geïnformeerd en geconsulteerd dan in andere steden.

Voorstellen:

Groen wil in de komende bestuursperiode de burgers zelf mee laten beslissen. Een grotere betrokkenheid van de burgers creëert een breder draagvlak voor het beleid, waardoor conflicten tussen bewoners en bestuur worden vermeden. ?         Dit begint bij actieve openheid: alle relevante beleidsdocumenten moeten direct via het internet voor iedereen beschikbaar zijn. Studies en masterplannen die met geld van de belastingbetaler gefinancierd worden, moeten via internet inkijkbaar zijn. Verslagen en agenda's van schepencollege, gemeenteraad, commissies, adviesraden, beheerraden, ? moeten via aalst.be voor alle burgers gemakkelijk te consulteren zijn. De burgers worden uitdrukkelijk uitgenodigd om openbare vergaderingen bij te wonen. ?        Op vlak van beleid krijgt één schepen de uitdrukkelijke bevoegdheid voor het bevorderen van participatie. Binnen elk kabinet wordt één medewerker aangeduid als aanspreekpunt voor participatieontwikkeling binnen de bevoegdheden van zijn of haar schepen. In de begroting wordt een budget voor participatie voorzien. ?        De schepen voor participatie organiseert een stuurgroep participatie, samengesteld uit participatie-deskundigen, bewoners, ambtenaren en beleidsmensen. Zij zijn aanspreekpunt voor burgers die participatieprocessen willen opzetten en advies verlenen aan het participatiebeleid van stad en district. ?       Per buurt of wijk en in de deelgemeenten worden er samen met de bewoners en gebruikers buurt- of wijkontwikkelingsplannen opgesteld die aangeven welke realisaties op korte, middellange en lange termijn gewenst zijn in alle voor de buurt of de wijk belangrijke beleidsdomeinen. Er worden experimenten opgezet met wijkbudgetten om die projecten te realiseren. ?      Groen wil de thematische adviesraden (middenstand, jeugd, senioren, cultuur, enz ?) op de verschillende beleidsniveaus dynamiseren en professionaliseren door het aantrekken van deskundigen en onafhankelijke leden. ?      De thematische adviesraden moeten een afspiegeling zijn van de samenleving. Daarom is het van het allergrootste belang dat ook experts uit etnisch-culturele minderheden deel uitmaken van deze adviesraden.  ?     Groen is voorstander van referenda. Op die manier kan het debat echt bij alle bewoners worden gebracht. Referenda kunnen zowel op stadsniveau als op het niveau van het district of de wijk georganiseerd worden. Het resultaat van een referendum moet dan wel gerespecteerd worden.        

5. Personeelsbeleid Meer dan 1500 mensen werken in Aalst voor de stad: OCMW, ASZ, stadsdiensten, stadsscholen, academies, politie, brandweer? Groen Aalst pleit voor een transparant, open en interactief personeelsbeleid, waarin wederzijdse participatie een sleutelrol speelt. Wij willen een constructief alternatief bieden voor een mank personeelsbeleid dat momenteel faalt op vlak van participatie en psychosociaal welzijn. 

 5.1.  Inspraak

Groen kiest voor inspraak, ook voor het personeel van onze stad. Dit houdt in, dat bij elke beleidsbeslissing betreffende een dienst en zijn dienstverlening, het personeel eerst uitgebreid bevraagd wordt. Bij het bouwen van nieuwe infrastructuur, de aanschaf van werkingsmiddelen of aankoop nieuw meubilair wordt telkens rekening gehouden met de wensen en de noden van het personeel, voor zover dit praktisch en financieel haalbaar is. Er wordt altijd gezocht naar een consensus om binnen deze grenzen tot uitvoering/aankoop over te gaan naar ieders tevredenheid.

 5.2 Oprichting cel Psychosociaal Welzijn

Het personeel van Stad Aalst kan bij problemen terecht bij de Medisch Sociale Dienst of een vertrouwenspersoon. Deze mensen doen hard hun best, maar hebben onvoldoende invloed en middelen. Er is nood aan een autonome en volwaardige cel Psychosociaal Welzijn. Deze dienst krijgt de taak om het welzijn op de werkvloer te monitoren en te coördineren. De stad voorziet voldoende mankracht om deze taak te vervullen. Zij worden in hun opdracht bijgestaan door de vertrouwenspersonen van Stad Aalst.  Stad Aalst verbindt zich ertoe deze mensen op regelmatige basis te bij te scholen.

Opdrachten van de cel Psychosociaal Welzijn:

- de opvolging van functioneringsgesprekken en evaluaties

- detecteren en opvolgen van conflictsituaties tussen diensthoofden en werknemers of personeelsleden onderling.

- bemiddelen vanuit een onbevooroordeelde visie, met respect voor de eigenheid en gelijkwaardigheid van alle partijen, ongeacht hun graad of functie.

- inspraak bij sanctionering, in samenspraak met de stadssecretaris en na een uitgebreide objectieve doorlichting van de situatie en alle betrokken partijen. Dit geldt zowel voor diensthoofden als voor andere personeelsleden. Repressieve maatregelen worden enkel genomen na uitputting van alle andere alternatieven.

5.3    Een moderne aanpak van functieomschrijvingen en selecties

-      Er bestaat een waaier aan functieprofielen, die zowel onderling, als van dienst sterk van elkaar verschillen. De huidige wervingsprocedure, met  grootscheepse openbare examens voor Administratief medewerker, is niet alleen zeer arbeidsintensief, maar mist vaak haar doel: de juiste persoon tewerkstellen op de juiste plaats. Op dit moment is het zo dat een personeelslid dat jarenlang een dienst verzekert, zijn job kan verliezen, op basis van zijn plaats in de rangorde van geslaagden voor een openbaar examen. Zijn knowhow en ervaring gaan dus volledig verloren. Om die reden doet een groot deel van de contractuele medewerkers net niet mee aan een openbaar examen. Groen pleit ervoor eerst de nepstatuten en tijdelijke banen weg te werken en te vervangen door duurzame jobs. De examens kunnen uitgeschreven worden per dienst, met gerichte vragen rond het specifieke takenpakket. Het kan niet langer, dat iemand met 20 jaar ervaring, als gesubsidieerde contractueel blijft werken of plaats moet ruimen voor een nieuw aangeworven, onervaren personeelslid dat meteen beloond wordt met een statutair contract.

-       Een adequate functieomschrijving moet een duidelijk beeld geven van hetgeen van een werknemer verwacht wordt. Dat is niet altijd evident omdat niet elke functie even strikt kan bepaald worden. Een werknemer wordt dan ook aangemoedigd af en toe zijn functieomschrijving te bekijken en deze samen met zijn leidinggevende te actualiseren. Groen wilt dat dit een vast onderdeel wordt van het functioneringsgesprek.

-      Aanpassing van het assessment bij examaens voor leidinggevende functies. De bestaande procedure bestaat uit een schriftelijk gedeelte, het assessment en een mondeling luik. Het assessment moet worden uitgebreid met  een  luik 'psychosociale vaardigheden'  dat moet uitmaken of een toekomstige leidinggevende ook de persoonlijkheidskenmerken heeft van een sociaal vaardig en evenwichtig persoon. Wij willen afstappen van het neoliberale model, dat vooral geënt is op productiviteit, stressbestendigheid en efficiëntie. 

5.4.   Het stadspersoneel verdient een professioneel functioneringsgesprek en evaluatie

-     Groen wil dat het functioneringsgesprek in overleg met alle partijen wordt voorbereid. Zij krijgen elk minstens 14-dagen de tijd om zich hierop voor te bereiden. De thema's en de items worden dus op voorhand vastgelegd. Nieuwe items kunnen op de dag van het gesprek worden toegevoegd, mits toestemming van beide partijen. Anders wordt het item verplaatst naar een latere datum. Beide partijen kunnen beroep doen op een vertrouwenspersoon om als objectieve toehoorder bij het gesprek aanwezig te zijn. Beide partijen mogen ten allen tijde een functioneringsgesprek aanvragen, buiten de vastgelegde data, bepaald in de rechtspositieregeling. -    Het evaluatiegesprek moet in Aalst ook tweerichtingsverkeer worden. Het personeelslid krijgt de kans zichzelf te quoteren op de verschillende aandachtspunten die werden besproken tijdens het functioneringsgesprek. Deze worden vergeleken met die van het diensthoofd. Bedoeling is dat een consensus gezocht wordt.

-      De stad introduceert bottum-up evaluaties: elk personeelslid vult jaarlijks een tevredenheidenquête in. Dat is een anonieme peiling over de werking van zijn dienst en het welzijn op de werkvloer. Zo'n bottum-up evaluaties bestaan o.a. reeds aan de Stad Gent. Deze enquête wordt opgesteld en regelmatig geëvalueerd door de cel Psychosociaal Welzijn. 

-     Leidinggevende functies verdienen ook professionele evaluaties. Diensthoofden worden geëvalueerd in samenspraak met hun clusterverantwoordelijke, die het luik rond de praktische uitvoering van de functie voor zijn rekening neemt. Met de cel Psychosociaal Welzijn wordt overlegd over het luik welzijn op de werkvloer. Als werkinstrument wordt hiervoor de tevredenheidpeiling van de werknemers gebruikt om de dialoog aan te gaan.

5.5     Een herziening van de deontologische code

De deontologische code van de Stad Aalst moet herschreven worden in samenspraak met vakbonden en personeel. Deze code moet evolueren naar een charter dat strikt handelt over de ethiek inzake dienstverlening en omgang met klanten en collega's, waaraan een personeelslid zich moet houden tijdens de diensturen, op de werkvloer. Per dienst wordt dat charter verder geconcretiseerd naar de eigen specifieke context en opdracht.  Dit charter is een leidraad en werk instrument dat in de dagelijkse praktijk van alle stadsdiensten getoetst en besproken wordt.

6.    Onveiligheid en overlast: welke rol kunnen Gemeentelijke Administratieve Sancties  (GAS) spelen ? 

Hierover heeft Groen een apart dossier samengesteld dat u vindt via deze link:

 http://www.groenaalst.be/groene_standpunten_over_gas-beleid_gemeentelijk...