SIESEGEMKOUTER IS TE MOOI OM TE VERWOESTEN

23 April 2010

Perstekt RALDES van 25 april 2010. De inrichtingsstudie voor de inplanting van een bedrijventerrein op de Siesegemkouter beklemtoont de landschappelijke waarde van de kouter.Inleiding

Samen met een aantal nationale verenigingen zoals de Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en het World Wildlife Fund wil de Regionale Actiegroep Leefmilieu Dender en Schelde (RALDES vzw) zich tijdens de Week van de Aarde inzetten voor het bewaren van natuurlijke ecosystemen en biodiversiteit.In de hele wereld en ook in Vlaanderen ging de voorbij tientallen jaren ten gevolge van ondoordachte projecten heel wat waardevolle open ruimte en de ermee samengaande biodiversiteit verloren. Zo staat in Aalst al heel wat jaren het behoud van de Siesegemkouter op het spel. De Siesegemkouter is de laatste open ruimte van dat formaat in de omgeving.

Inspraak stelt in Aalst nog steeds niets voor.

Omwille van het massale protest en het gebrek aan een maatschappelijk draagvlak werd in juli 2009 een klankbordgroep opgericht om op die wijze de verschillende belangengroepen inspraak te geven bij de plannen van het Aalsterse stadsbestuur om Siesegemkouter om te vormen tot een bedrijventerrein. Op 16 maart 2010 's avonds werd de inrichtingsstudie voor Siesegemkouter voorgesteld aan de klankbordgroep.

Op 16 maart 2010 werd echter al overdag door het stadsbestuur samen met de Gouverneur in een persconferentie toelichting gegeven bij hun definitieve beslissing aangaande de omvorming van Siesegemkouter tot een bedrijventerrein met de inplanting van een crematorium. Om tot die definitieve beslissing te komen was dus duidelijk geen inspraak van de klankbordgroep nodig.

Inrichtingsstudie voor een bedrijventerrein bevestigt de landschappelijke waarde van de kouter en roept eigenlijk op om de kouter te vrijwaren.

De opmaak van een inrichtingsstudie werd in handen gegeven van het architectenbureau Secchi - Vigano. De vertegenwoordigers van het architectenbureau waren reeds van bij het eerste bezoek onder de indruk van het unieke en waardevolle landschap van de Siesegemkouter. In de studie wordt dat geïllustreerd met diverse foto's van het unieke en prachtige landschap met een evenzeer unieke cultuurhistorische waarde. Dit landschap opofferen voor een bedrijventerrein werd dan ook reeds vroeger door niet de minste persoon 'barbaars' genoemd.

Vanuit de landschappelijke waarde van de kouter en om de waardevolle elementen van het landschap alsnog zoveel mogelijk te behouden wordt door het architectenbureau voorgesteld om zeker niet de volledige kouter te bebouwen en om zoveel mogelijk open en groene ruimte te behouden. In het huidige voorstel wordt voorgesteld om ongeveer de helft van de kouter niet te bebouwen.

Volgens het architectenbureau zou de landschappelijke waarde van de kouter echter nog beter kunnen worden behouden door nog minder te bebouwen. In overleg met de stad werd het echter beslist om toch 50 ha bebouwbare oppervlakte te voorzien, ongeveer de helft van de totale oppervlakte.

Om de bebouwbare oppervlakte zoveel mogelijk te bebouwen moet de bebouwbare oppervlakte dan ook worden volgepropt met bedrijfsgebouwen. Om die reden is er dan niet langer plaats voor de Merestraat, al honderden jaren de weg door de kouter naar de stad. En de enige plaats die dan nog rest om een crematorium in te planten is langsheen de Siesegemlaan, aan de overzijde van het ziekenhuis.

In de eerste plaats is dit plan inzake efficiënt oppervlaktegebruik allicht het slechtste wat ooit op tafel werd gelegd. Op geen enkele andere plaats wordt de ruimte zo slecht benut. Dat niettegenstaande het één van de krachtlijnen is van het structuurplan Vlaanderen om de schaarse ruimte zo efficiënt mogelijk te benutten.

Het is ook zuiver volksbedrog om te stellen dat de landschappelijke waarde van de kouter kan worden beschermd door die om te vormen naar een bedrijventerrein. Dat een bedrijventerrein harmonisch kan samengaan met het zorg dragen voor de kouter is dan ook je reinste demagogie. Het is gewoon onzin te beweren dat de natuur- en landschapswaarde zouden kunnen worden versterkt door er een bedrijventerrein in te richten.

Als men de kouter echt wil beschermen moet men die vooral niet bebouwen. Integendeel moet dan vooral het extensief agrarische gebruik worden gekoesterd dat dit landschap tot zijn huidige pracht heeft geboetseerd. Het is overigens ook de beste landbouwgrond in de ruime regio.

Volgens sommige politici zou de Siesegemkouter gelegen zijn binnen de stad !!!Die politici vergeten dat ze enkele jaren gelegen nog plechtig hebben verklaard dat de Siesegemlaan de absolute grens van stad is en zou zijn. En dat de stad zeker niet mocht uitbreiden aan de overzijde van de Siesegemlaan.

Iedereen kan al eens van gedacht veranderen, sommige politici al wat gemakkelijker dan een gewoon mens, maar de werkelijkheid blijft wel de werkelijkheid. En de werkelijkheid is dat de Siesegemkouter buiten de stad ligt en dus zeer duidelijk tot het buitengebied en het platteland behoort. In het structuurplan Vlaanderen werd duidelijk opgelegd dat bedrijventerreinen moeten worden ingeplant binnen het stedelijk gebied om op die wijze de open ruimte zoals die van de Siesegemkouter te beschermen tegen bebouwing. In Aalst hebben ze echter een zeer creatieve oplossing gevonden om die verplichting te omzeilen en de Siesegemkouter toch te kunnen volbouwen: men heeft de Siesegemkouter gewoon tot stedelijk gebied verklaard !!!

Siesegemkouter is ook zeer slecht gelegen inzake ontsluiting.

Volgens diezelfde politici is Siesegemkouter schitterend gelegen aan de op- en afrit van de E40. Dat er nu al veel te veel vrachtwagens op de weg zijn, en dat de omgeving van Gentsesteenweg en Boudewijnlaan nu al een bijna permanent verkeersinfarct kent, vergeten ze dan even.

Dat om die reden volgens het structuurplan Vlaanderen nieuwe bedrijventerreinen spoorweg of waterweg-gebonden moeten worden ingeplant, wordt gewoon genegeerd. En dat is nog niet alles. Met het nieuwe inrichtingsplan moet de Merestraat volledig verdwijnen. Uit het uitgevoerde mobiliteitsonderzoek blijkt dat er door de Merestraat zeer veel verkeer gaat, weliswaar deels sluipverkeer dat de oververzadigde Gentsesteenweg probeert te vermijden. Met de plannen van het stadsbestuur moet dat verkeer nu allemaal via de Gentsesteenweg verlopenDaarbij komt nog het extraverkeer van het bedrijventerrein en het crematorium.

Uitgebreid milieueffectenonderzoek nodig voor de nieuwe plannen van het stadsbestuur.

Het gevolg van de nieuwe plannen van het stadsbestuur is dat het (niet uitvoerbaar) ruimtelijk uitvoeringsplan waarbij Siesegemkouter werd omgevormd tot een bedrijventerrein, volledig moet worden overgedaan. Bovendien moet er daarbij nu ingevolge Europese verplichtingen ook een plan-milieueffectenrapport (afgekort plan-MER) worden uitgevoerd. In een plan-MER moeten ook alternatieve inplantingsplaatsen worden onderzocht. In het concrete geval zowel voor de inplanting van een bedrijventerrein als voor de inplanting van een crematorium. Het is echter een publiek geheim dat het stadsbestuur wil proberen om het uitvoeren van een plan-MER te omzeilen.

Evenmin als de stadsbestuur inspraak nodig heeft om over dergelijke zaken te beslissen heeft ze blijkbaar ook geen milieueffectenonderzoek nodig. Raldes zal er echter samen met andere verenigingen voor ijveren dat het milieueffectenonderzoek wel wordt uitgevoerd. En dat op die wijze objectief wordt aangetoond dat vanuit milieuoogpunt niet kan worden verantwoord om op Siesegemkouter een bedrijventerrein en/of een crematorium in te planten.

En vooral dat: Siesegemkouter is te mooi om te verwoesten!