Sport

Sporten is gezond voor iedereen dus moet iedereen ook de kans krijgen om te sporten.

  1. Sporten en bewegen zijn ontzettend belangrijk. Alle Aalstenaars moeten hieraan op een eigen niveau kunnen deelnemen. Daarom focust Groen niet alleen op competitiesport, maar hebben we ook veel aandacht voor recreatief sporten, individueel sporten en de maatschappelijke positieve effecten die samen sporten en spelen teweegbrengen. Het stimuleren van een bewegingscultuur voor alle leeftijden moet de bevolking, ook mensen met een beperking, gezond helpen houden.
  2. We verhogen de diverse instroom bij de sportkampen door in samenwerking met scholen en het jeugdwelzijnswerk de diversiteit te realiseren en we moedigen zoveel mogelijk sportclubs en -verenigingen aan om met de Uit-pas te werken.
  3. We creëren een grote betrokkenheid van diverse wijkpartners en bewoners. We willen onze buurtsporthallen maximaal openstellen voor buurtbeheer. We installeren ‘outdoor’ sportinfrastructuur in de buurten in samenspraak met de lokale bewoners. Huursubsidies worden ingezet als ondersteuningsinstrument en worden prioritair aangewend voor clubs die een jeugdwerking hebben. Groen wil grote sportinfrastructuur van scholen (sporthallen, terreinen) maximaal openstellen voor gebruik door derden. We willen bestaande sporthallen ecologisch verduurzamen en steunen dan ook een maximaal ecologische renovatie van het zwembad aan de Albrechtlaan.

Sport verstrekt een open en diverse samenleving.

  1. We zetten het beleid voort met het oog op het creëren van ‘open’ sportclubs, in samenwerking met de bestaande sportverenigingen. We streven naar nog betere omkadering om groeikansen te geven aan bestaande clubs en om nieuwe clubs te zien ontstaan.
  2. We zijn ervan overtuigd dat samen sporten veel extra-sportief potentieel in zich draagt. Naast de positieve effecten van regelmatig bewegen op de fysieke en mentale gezondheid, kan samen sporten bijdragen tot het versterken van het sociaal weefsel en de persoonlijke ontwikkeling van jongeren. Sport vormt ook een belangrijke hefboom om te werken aan maatschappelijke doelstellingen. Om die hefboom ten volle te benutten krijgt het werken rond brede diversiteit een prominente plaats binnen ons sportbeleid.

Concrete voorstellen ‘sport’:

  • Via de gerichte inzet van sportcoördinatoren wil Groen – in samenwerking met de stedelijke Sportraad – de kwaliteit van de werking van Aalsterse sportverenigingen opkrikken op het vlak van beleid, sociaalpedagogische aanpak, diversiteit en organisatie (sporttakoverschrijdend).