Vlaamse regering "consulteert" het publiek rond doortrekking N41 Dendermonde - Aalst

06 Mei 2010

De Vlaamse regering (CD&V, NV-A, sp.a) en gouverneur André Denys (open VLD) willen de . Dan krijgen de Boudewijnlaan en Aelbrechtlaan veel meer verkeer te slikken. Containervervoer van en naar Antwerpen. Vlaanderen in actie ! N41 van Dendermonde naar Aalst langs een nieuw tracé aanleggen tot voorbij Gijzegem

"Vlaanderen doet", luidt de slogan. Maar wat denkt u ? En komt er een info-vergadering in Aalst ?

Dit is de medeling aan het publiek:

Het PRUP zal een tracé aanduiden op het gewestplan om een nieuwe verbinding tussen het kruispunt N41-N47 (Dendermondsesteenweg/Heirbaan te Lebbeke) en de N406 Steenweg naar Oudegem ten zuiden van Gijzegem te realiseren. Bovendien wordt ook de mogelijkheid onderzocht om windturbines te plaatsen binnen een aantal zones langsheen het nieuwe wegtracé. De mogelijke effecten van dit PRUP op het leefmilieu worden bestudeerd in een planmilieueffectrapport (plan-MER). Als eerste stap in het plan-m.e.r. proces is een "nota voor publieke consultatie" opgesteld. Deze nota ligt ter inzage van 3 mei 2010 tot en met 1 juni 2010. U kan de nota hier downloaden en op de webstek van de provincie Oost-Vlaanderen. De nota voor publieke consultatie ligt ook tijdens dezelfde periode ter inzage op het stadhuis van Aalst en Dendermonde en op het gemeentehuis van Lebbeke. In deze "nota voor publieke consultatie" vindt u o.a. een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dit plan beschreven/bestudeerd zullen worden in het uiteindelijke plan-MER. Vanuit uw kennis van de omgeving kunt u aangeven welke milieueffecten volgens u extra onderzocht moeten worden en op welke manier die onderzocht kunnen worden. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure. U kunt tot en met 1 juni 2010 uw opmerkingen bezorgen aan uw stads- of gemeentebestuur of aan de dienst Mer op het onderstaande adres of e-mailadres. Een blanco inspraakdocument vindt u hier. Uw inbreng wordt verwerkt in de richtlijnen die de dienst Mer opstelt voor de uitvoering van het plan-MER.

Als u meer informatie wilt over de milieueffectrapportage, kunt u bellen naar het gratis nummer 1700 of surfen naar www.mervlaanderen.be.

 

AdresDepartement Leefmilieu, Natuur en EnergieDienst Milieueffectrapportage (kamer 3P64)Plan-MER PRUP 'Secundaire wegverbinding tussen Aalst en Lebbeke (N41)'Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 BrusselE-mail[email protected]

(met de vermelding 'Publieke inspraak PLIR-0043 in de titel)

 

Meer informatie over dit oude & omstreden dossier via deze link:

http://www.groenaalst.be/blog/webmaster/nieuwe_druk_om_de_n41_door_te_trekken_tot_aalsteer