18-3-2010 Persbericht V.Z.W. Red de Erpe- en Siesegemkouter

18 Maart 2010

Misplaatst triomfalisme van het Stadsbestuur, zegt VZW Red de Erpe- en Siesegemkouter MISPLAATST TRIOMFALISME VAN HET AALSTERS STADSBESTUUR Wij hebben kennis genomen van de beslissing die het Aalsters Stadsbestuur, onder voogdij van de Oost-Vlaamse Provinciegouverneur, heeft genomen met betrekking tot de inplanting van het crematorium en van de plannen betreffende

het bedrijventerrein op de Siesegemkouter, opgemaakt door een Italiaans architectenbureau, wat ze daarenboven voorstellen als een voldongen feit.

Deze opstelling verrast ons uiteraard niet ? arrogantie is inderdaad een eigenschap van sommige beleidsmensen - maar druist wel volledig in tegen elke vorm van democratische inspraak.

Zelfs het huidig stadsbestuur had onlangs in dit dossier gekozen voor inspraak door de installatie van de 'Klankbordgroep Siesegem' eind vorig jaar. Bedoeling van deze 'Klankbordgroep' was een platform te bieden waar alle betrokkenen, en in het bijzonder de omwonenden, inspraak kregen in de verdere ontwikkelingen op en rond de Siesegemkouter. Deze klankbordgroep was tweemaal samengekomen, waarbij men zeker nog niet tot een inhoudelijke discussie over het thema Siesegemkouter was gekomen.
Het crematorium was zelfs nog geen agendapunt geweest.

Nog vóór de derde vergadering van deze klankbordgroep, gepland op dinsdagavond 16/03/2010 komt het stadsbestuur naar de pers met de beslissing omtrent de inplanting van het crematorium en de ontwikkeling van het bedrijventerrein op de Siesegemkouter.

Het feit dat dit onder druk en begeleiding van de provinciegouverneur gebeurde, wijst al op het ondemocratisch gehalte van deze beslissing. Waarom moet een provinciegouverneur, die niet direct verkozen is door de Aalsterse bevolking, een plaatselijke beslissing doordrukken waarover zeker geen eensgezindheid bestaat in het verkozen Aalsters stadsbestuur?

Voor de VZW Red de Erpe- en Siesegemkouter is het wel duidelijk dat het stadsbestuur de hete hangijzers in dit dossier onder de mat probeert te vegen:

1. - Het zwaar mobiliteitsprobleem rond dit bedrijventerrein wordt verzwegen.
Een tunnel aan het kruispunt van de Boudewijnlaan/Gentsesteenweg en kunstgrepen zoals Hollandse complexen, zullen de files op de Gentsesteenweg en de Boudewijnlaan zeker niet oplossen.
Wij spreken dan nog niet over een 'Noord-Zuid-verbinding' tussen de Antwerpse haven en Frankrijk, die door de flessenhals van de Boudewijnlaan moet. Wij betwijfelen dat er wel een degelijk mobiliteitsplan bestaat. Op de 'Klankbordgroep' is het in ieder geval niet voorgelegd.

2. - De impact op de omwonenden en het ASZ; naast de onvermijdelijke verkeershinder (met verkeersinfarcten en nog meer fijn stof tot gevolg) heeft men uiteraard de milieuhinder die een bedrijventerrein en crematorium meebrengen. Een milieu-effectenrapport (MER) dienaangaande, waar ook alternatieve inplantingsplaatsen moeten onderzocht worden, is ons onbekend. Wij hebben het dan nog niet over het ethisch aspect: alleen een getormenteerd brein kan het bedenken om een crematorium direct onder de vensters van een ziekenhuis te plaatsen.

3.- In de 'Klankbordgroep' werd door de promotoren gesteld dat het geplande bedrijventerrein qua uitwerking een echt voorbeeld zou zijn voor de bedrijventerreinen van de toekomst. Veel groen op het terrein, een echt 'parklandschap', grote bufferzones rond het terrein, alleen hoogtechnologische bedrijven, enz.. Van al deze dromen blijft volgens de voorgelegde plannen weinig over. Er werd voorrang gegeven aan ruimte voor de bedrijven - deze werd zelfs opgedreven tot meer dan 50ha - ten koste van het levensnoodzakelijke groen en bufferzones, die drastisch beperkt werden.Wie kan er deze mensen nog geloven? Wat zijn de echte plannen? Het hele dossier hangt tot nu toe aaneen met leugens en halve waarheden.

4.- De tewerkstelling. Niemand kan uiteraard tegen bijkomende tewerkstelling zijn, en zeker wij niet. Maar of hiervoor nieuwe bedrijventerreinen nodig zijn is de vraag. Op de bestaande bedrijventerreinen, ook in het Aalsterse, blijft de leegstand stijgen. Minister-President Peeters heeft destijds verklaard dat een inventaris moest opgemaakt worden van deze leegstand, dit ook in het kader van het behoud van de open ruimte, zoals opgenomen in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Wij betwijfelen dat men in dit dossier hiermee heeft rekening gehouden. Waar de zogezegde 1300 bijkomende arbeidsplaatsen zullen gevonden worden blijft wel een groot vraagteken. Of heeft men in Aalst, in deze tijden met dalende tewerkstelling ergens een 'economische lotto' gewonnen of een toverstok gevonden? Ondertussen wil men wel een enig mooie kouter vlug betonneren, en dit op basis van dromen.

5. - Bij de persconferentie van de gouverneur en het stadsbestuur ging men ook nogal licht over de juridische gevolgen van de inplanting van het crematorium; deze inplanting vergt immers een herziening van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP). Wij leven nog altijd in een rechtsstaat en veronderstellen dan ook dat de provinciegouverneur en het Aalsters stadsbestuur in deze de bestaande wetten zullen volgen en de volledige procedure dienaangaande zullen toepassen. Verder willen we nog wijzen op de procedure tegen het Ruimtelijk Structuurplan Aalst die nog bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg loopt.

Volgens de VZW Red de Erpe- en Siesegemkouter is het huidig triomfalisme van het Aalsters stadsbestuur in dit dossier misplaatst, ethisch onverantwoord, ondemocratisch en zeker voorbarig. De VZW heeft zich in dit dossier steeds constructief opgesteld, en daarom ook deelgenomen aan de 'Klankbordgroep'. Wij moeten echter vaststellen dat deze 'Klankbordgroep' zeker geen forum van discussie en inspraak is geweest, zoals oorspronkelijk voorgesteld, en daarom zal de VZW zich dan ook bezinnen over haar verdere deelname aan deze 'Klankbordgroep Siesegem'.

De VZW zal dit dossier kritisch blijven opvolgen en met alle middelen blijven vechten voor een leefbare omgeving op en rond de Siesegemkouter. Voor de V.Z.W. Red de Erpe- en Siesegemkouter

Hendrik Strypens

Aalst, 17/03/2010