Groen Aalst vecht de oprichting van de OCMW-anti-fraudecel aan bij minister Bourgeois.

09 Mei 2013

In uitvoering van het recent fel omstreden bestuursakkoord van de meerderheidscoalitie in Aalst besliste de OCMW-raad onder leiding van N-VA voorzitster Sarah Smeyers op dinsdagavond 7 mei 2013 tot de oprichting van een cel ter bestrijding van "sociale fraude".   Groen Aalst vindt ook dat sociale fraude moet voorkomen en bestreden worden, maar dan wel met respect voor de privacy en op een legale manier.

Groen Aalst vreest dat het AalsterseOCMW zelf in de illegaliteit gaat.

De bewuste cel zou bemand worden door 3 fulltime medewerkers: twee maatschappelijk werkers en een "veldwerker". Luidens de besprekingen in het Beleidscomité van 9 april 2013 kan de veldwerker "de ogen" zijn van de maatschappelijk werker op het terrein.

Volgens Groen is dit een eufemisme voor een soort privédetective die mensen in moeilijkheden moet of kan observeren of bespioneren in hun dagelijkse doen en laten. Het is totaal onduidelijk welke opleidingsvoorwaarden gesteld worden aan deze "veldwerker", welke zijn of haar juridische en deontologische regels zijn om de maatschappelijk werkers te ondersteunen in hun professionele opdracht. We vragen ons af wat de legale waarde is van zijn of haar observaties om eventueel misbruik op te sporen en hoe die nuttig kunnen zijn in officiële rapporten van de maatschappelijk werkers. Het lijkt er toch wel sterk op dat een ? niet beëdigde - ambtenaar vrij spel krijgt om een soort heksenjacht te organiseren. Het managementteam van het OCMW van Aalst is er niet voor te vinden maar de voorzitter drukt door. De beslissing is niet gestoffeerd met een onderbouwde argumentatie. Blijft de vraag waarom geen beroep gedaan wordt op samenwerking met wijkagenten, sociale inspectie enz?

Het is ook bijzonder merkwaardig dat het OCMW in Aalst een cel "handhaving" wil opzetten die 50% groter is dan de cel van Gent, een stad die drie maal zoveel inwoners telt en acht maal meer leefloners heeft en slechts twee maatschappelijk werkers inzet.

Men wil in Aalst dus verhoudingsgewijs 12 maal meer middelen inzetten om vermoedelijke fraude op te sporen. In Gent worden jaarlijks een honderdtal dossiers doorverwezen voor nader onderzoek waarvan er een zestigtal aanleiding geven tot een sanctie. Omgerekend zou dit voor Aalst dus over een vijftiental te onderzoeken dossiers per jaar gaan waarvan een tiental met gevolg.  De beslissing van het OCMW van Aalst is nergens onderbouwd met cijfers over de vermoedelijke omvang van sociale fraude in Aalst en er bestaat geen concrete motivatie om de wellicht €200.000 per jaar extra uit te geven. Gezien de te verwachten kleine omvang van de sociale fraude, lijkt ons zo'n uitgave onverantwoord in tijden van crisis. Een dienst met één maatschappelijk werker (of zelfs een half-time) en zonder dubieuze "veldwerker" zou dus ruimschoots moeten volstaan.

De beslissing in Gent tot oprichting van de cel in 2011 werd aan de OCMW-raad voorgelegd met een beleidsnota van 10 pagina's en 23 pagina's bijlagen. In Aalst is het voorgelegde besluit een paragraaf van 5 lijntjes, een quasi blanco cheque.

Tenslotte is er een risico van machtsoverschrijding vanwege de OCMW-voorzitter Sarah Smeyers die zichzelf het recht toe eigent om eigenhandig dossiers door te verwijzen naar de anti-fraudecel. Het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst vergadert wekelijks en kan perfect democratisch en tijdig beslissen voor welke dossiers bijkomend onderzoek wenselijk is. Er is geen enkele reden om aan de voorzitter een volmacht te geven om eigengereid op te treden.

Groen Aalst stelt vast dat het nieuwe bestuur in Aalst enorm wil inzetten op het achtervolgen van mensen in, al dan niet tijdelijke, armoede, maar vindt in het bestuursakkoord nagenoeg geen voorstellen hoe het OCMW hen wil begeleiden en op welke manier men ze nieuwe duurzame kansen kan bieden.

Groen Aalst stemde vanavond tegen en Open VLD onthield zich. Vlaams Belang was afwezig. De meerderheid zet dus de deur open om met een bazooka op een mug te schieten.

Groen zal spoedig minister Bourgeois bevragen over de oprichting van deze dubieuze anti-fraudecel door het OCMW van Aalst en in het bijzonder vragen of de rechtsregels gerespecteerd worden en hij al dan niet kan bevestigen of hier sprake is van behoorlijk bestuur.

Paul Nijs

OCMW-raadslid

Voorzitter Groen Aalst0476/305677

[email protected]